Арбаз футболчуланы арасында эм кючлюле Санкт-Петербургда тюбеширикдиле

«Единая Россия» партия арбаз футболдан битероссей фестиваль бардырыргъа хазырланады. Муниципал эм регион бёлюмде командаланы сайлау 18 майда башланырыкъды.

Бу иш «Сабий спорт» деген партия проектни чеклеринде толтурулады. Турнир къууанчлы халда футболну битеуроссей кюнюнде – 18 майда ачыллыкъды, регионладан анга къатышырыкъланы айырыу  андан сора башланырыкъды. Анда хорлагъанла уа августну ахырында Санкт-Петербургда тюбеширикдиле. Аны юсюнден проектни жашауда бардырыугъа жууаплы – РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Ирина Роднина айтханды.

- Былтыр Россейде футболдан Дунияны чемпионаты болгъанды. Андан сора уа къыралда тийишли инфраструктура къалгъанды. Алай жамауатда спортну бу тюрлюсюне сейир ёсгени андан  да магъаналыды. Битеу бу шартланы эсге алып, «Сабий спорт» программагъа жангы бёлюм къошаргъа келишгенбиз – «Арбаз футбол». Битеуроссей фестиваль да аны чеклеринде бардырыллыкъды,-дегенди депутат.

Алай бла проект юч бёлюмден къуралады. Биринчиден, муниципалитетледе арбаз футбол ойнагъанланы арасында эм кючлюле сайланырыкъдыла. Ала регион бёлюмге чыгъып, мында да сынауларын кёргюзтюрюкдюле. Финал а Санкт-Петербургда бардырыллыкъды.

Ирина Роднинаны айтханына кёре, турнир каникулланы кезиуюнде сабийлени эркин заманларын къураргъа болушурукъду. Бюгюнлюкде уа регионлада арбаз футболдан эришиуле къурала эселе да, аланы бардырыуну бир низамы жокъду. Партия программа муниципал эм регион турнирлени бирикдирликди.

«Сабий спорт» проектни юсюнден айтханда уа, ол ёсюп келген тёлюню саулугъун игилендирир, саулукълу жашауну жорукъларын сингдирир мурат бла жарашдырылгъанды. Аны болушлугъу бла регионлада спорт залла тапландырыладыла, жангы объектле ачыладыла, тюрлю-тюрлю эришиуле къураладыла. Битеу бу жумушла жаш адамланы спортха сейирлерин къозгъайдыла, физкультура бла кюреширге кёллендиредиле.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: