Ёлген тренерлени хурметлерине

Нальчикни Сабий стадионунда республиканы ёлген тренерлерини хурметлерине женгил атлетикадан битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Анга 2001-2004 жыллада туугъан эм абадан спортчула къатышхандыла.

Тюрлю-тюрлю дистанциялагъа чабыуда Филипп Хачатуров, Алена Шекихачева, Аслан Тезадов, Роман Левкин, Назир Курашинов хорлагъандыла. Тыйгъычла бла чабыуда эм терк Алина Стрига, Игорь Базалин, Абайланы Константин болгъандыла. Узунлукъгъа секириуде алчы жерлеге Ислам Утов, Сергей Вишневский, Злата Якушина, Артём Модерн чыкъгъандыла. Ядрону тюртюуде «алтынны» Залина Пекова бла София Ефремова алгъандыла. Копьёну атыуда Залина Пекова, Анастасия Федорова, Милана Абрегова, Артём Митин, Даниил Свиридов, Эдуард Тлукашев хорлагъандыла, деп билдиргендиле республиканы Спорт министерствосуну пресс-службасындан.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: