Жаш дзюдочула – жетишимлиле

 Нальчикде дзюдодан окъуучуланы спартакиадасы бардырылгъанды, анга 18 жыллары толмагъан жашла бла къызла къатышхандыла. Кеслерини ауурлукъ къауумларында къызлада Элеонора Шорманова, Арианна Конокова, Элина Мамишева, Элина Сохова бла Элина Ногмова хорлагъандыла.

Жашлада биринчи жерлеге Ислам Тарлоев, Уянланы Магомет, Гайыланы Омар,  Имран Моздогов, Дмитрий Колодей, Атмир Тарканов эм башхала чыкъгъандыла. Ала майдалла, грамотала бла саугъаланнгандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: