«Хасания» клубну келечилеринде – аслам майдал

Космонавтиканы кюнюне аталып Нальчикде эркин тутушуудан шахарны биринчилиги бардырылгъанды. Анга 2006-2009 жыллада туугъан жашчыкъла къатышхандыла. Анда «Хасания» спорт клубда жарау этгенле кёп майдал къытхандыла.

Кеслерини жыл сан эм ауурлукъ къауумларында Ахметланы Сулейман, Гадийланы Мансур, Жолабланы Алан, Гергъокъланы Саид, Къарчаланы Азрет, Мисирланы Алий хорлагъандыла. Кюмюш майдалланы Хуболланы Шамил, Гузойланы Рашит, Уяналаны Алихан къытхандыла. Чочайланы Зариф, Гузийланы Сафар, Мусукланы Элдар, Ажоланы Алим ючюнчюле болгъандыла. Эм иги техникасы ючюн энчи саугъа Къарчаланы Азретге берилгенди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: