Мени тенгим Георгий

                                                                                (Эсгериу)
Бир жол  редакциягъа  бир акъсакъал келип, Холаланы Махайны жашы Георгийни юсюнден газетде материал басмаларыбызны тилегенди. Аны бла сёлеше келгенимде, ол  СССР-ни спортуну устасы, республиканы сыйлы тренери Дмитрий Журавлёв болгъанын билеме. Мен да Холаладанма, Георгийни да таныучу эдим, дегенимде, ол манга хапар айтып башлайды. 

-Георгийни малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден  къайтып келгенли бери таный эдим. Ол аты айтылгъан гёжеф болгъанды.   Совет Союзну заманында  республиканы ара шахары Нальчикде Биринчи майгъа эмда 7 ноябрьге жораланнган демонстрацияланы эм башында баргъанды.  Бийик ёсюмлю, чырайлы жаш.

Биринчи кере аны Нальчикни солуу паркында, Пионерлени юйюню (шёндю  Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультети) спорт залында кёргенме. Экибиз да кюн сайын барыучу эдик ары. Ол Хасаниядан, мен а Нальчикни бирси къыйырындан. Алай бла биз  ГТО-ну, ГЗР-ни да  мардаларын жетишимли толтургъанбыз. 

Экибиз да  алгъа классика тутушуу (ол заманда анга француз дегендиле, бусагъатда уа грек-рим), андан сора уа эркин тутушуу бла  кюрешебиз. Шахарны биринчилигине, ызы бла республикалы, андан сора уа битеуроссей, битеусоюз даражалы эришиулеге да къатышабыз. Баргъан жеринден Георгий хорлам бла къайтханды. Бек кючлю гёжеф болгъанды.

Жыл саны жетип ол аскерге къуллукъ этерге кетеди. Анда да шуёхум самбодан  аскер бёлюмню атын айтдыргъанды,  СССР-ни спортуну устасы да болгъанды. 1968 жылда ол, аскерден къайтып, республикада «Динамо»  советни  председателини орунбасары болуп ишлеп башлайды, эркин тутушуудан тренерлик да этеди. Хасаниячы жашчыкъланы асламысы анга жюрюгендиле. 

Спортну устасы алагъа чынтты нёгерлик, аталыкъ да этгенди, дерге боллукъма.  Аны бла бирге ол жыллада ёсюп келген тёлюге спортну сюерге, къарыулу, саулукълу болургъа юйретгенлени араларында Беккаланы Азрет, Уяналаны Владимир, Анахаланы Мустафа, дагъыда кёп башхала бар эдиле. Славик Бегидов а студент жылларында   РФ-ни Президенти Владимир Путин бла бирге жарау этип да тургъанды.

Башда атлары айтылгъан жашла юйретген кёп спортчула бусагъатда да республиканы, къыралны атын айтдырып турадыла. Аладан бир къауумун сагъыныргъа сюеме:  Олимпиадаланы чемпионлары эм призёрлары Мурат Карданов бла Хасанби Таов, къыралны, дунияны, Европаны чемпионлары  Чапаланы Алик, Шауаланы Ханафий,  къарындашла Бёзюланы Исхакъ бла Исмайыл, Мисирланы Эльдар бла Илияс, Ажоланы Асадуллах эм кёп башхала. Энди уа ала кеслери да чемпионла ёсдюредиле. 

«Динамо»  советден обществогъа айландырылгъандан сора,  анга  председательликни Александр Петренко этгенди.  Пенсиягъа чыкъгъанда уа,  кесини орунуна Георгийни къояды. Ма аны хайырындан спорт зал,  Минги тауну тийресинде  динамочулагъа деп пансионат да  ишленнгендиле. Ары Совет Союзну «Динамо» обществоларыны келечилери да келиучю эдиле,ол санда белгили фигуристлерибиз Елена Чайковская,  Людмила Пахомова бла Александр Горшков.   Пансионатха бюгюнлюкде  да  солургъа, саулукъларын кючлендирирге,  жараула этерге кёп белгили спортчула, динамочула келедиле.

Мени шуёхум Георгий ма аллай жаш эди. Аны юсюнден дагъыда кёп  айтыргъа боллукъду, ала бир статьягъа угъай, китапха да сыйынмазча. Ол эки жаш ёсдюргенди. Алагъа бийик билим алдыргъанды.
Самбодан эмда эркин тутушуудан  СССР-ни спортуну устасы, «Динамо» обществону сыйлы  члени Холаланы Махайны жашы Георгий дуниядан кетгенли алты  жыл  болуп келеди, алай аны аты, этген ахшы ишлери  унутулмайдыла, унутуллукъ да тюйюлдюле.

ХОЛАЛАНЫ Марзият жазып алгъанды.
Поделиться: