Минги тауну тийресинде музыка фестиваль

Минги тау тийресине солургъа баргъанлагъа къууанч, таукеллик, учунуу да къошхандыла анда баргъан музыка фестивальны къурагъанла.  «Мир» станцияны майданында, туристле бла солугъанла россей эм дуния даражалы  диджейлени клуб музыкаларына тепсегендиле. Быллай тюбешиу Минги тауда биринчи кере болады, анга 500-ге жууукъ адам къатышханды. Аны мынга ушагъан къууанчланы тынгылы къурау ишлери бла белгили  жашла Идар Даров бла Казбек Качлаев бардыргъандыла. 

Табийгъат да кесини юлюшюн къошханды – кюн ариу болуп, ары келирге киши да эринмегенди, къыйналмагъанды.   Жыйылгъанланы саны бешжюзге жетгенди. Аланы хар бирини, бу кюнню эсде тутарча, сувенир саугъала алыр онглары да болгъанды – фестивальны къурагъанла ол затланы алдан хазырлагъандыла.

Мынга ушагъан жыйылыула жыл сайын да боладыла Европаны белгили  тау-лыжалы курортларында, къар ортасында ачыкъ сахналада. Ала ол курортланы культура жашауларыны кесегидиле. Минги тау тийресинде да музыканы быллай байрамын тёрели этерге умутлудула. Алай болса, къонакъланы саны да ёсерикди.

Тюбешиу халкъла аралы Интернет платформалада, радиода, онлайн халда  веб-камерала бла да белгиленгенди.
Аны «Эль 3500» (@elbrus3500) атлы жаш чыгъармачылыкъ биригиу «Курорт Эльбрус» АО-ну Элбрус районну администрациясыны, КъМР-ни Курортла эмда туризм министерствосуну, «Эльбрус» атлы маятникли канат жолну болушлукълары бла  къурагъанды.

Алиса Тарим, Элбрус муниципал районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасыны таматасы.
Поделиться: