Сиз предпринимательликни юсюнден не билесиз?

«Иш кёллю Россей» жамауат организация Россейни тарыхчылары бла бирге бизни къыралда предпринимательствону юсюнден школчуланы арасында олимпиада бардырлыкъды. Организацияны республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, бу ишни баш магъанасы - къыралны аякъ юсюне салыугъа предпринимательствону къошумчулугъун белгилеудю эмда аны бла байламлы керти шартланы туура этиудю. 

Эришиуле эки кезиулю боллукъдула. Къабарты-Малкъарда регион кесеги экинчи кере бардырыллыкъды. Аны къурагъанланы санында сагъынылгъан организацияны бёлюмю, КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу эмда Къабарты-Малкъар къырал университет бардыла.

Олимпиада 26 апрельде вузда ётерикди. Анга 8-11 классланы окъуучулары къатышыргъа боллукъдула. Соруула барына да бирча боллукъдула.
Эсеплеге кёре хорлагъаннга биреулен саналлыкъды эмда эки призёр боллукъду. Биринчи жерни алгъан а олимпиаданы къырал кесегине къатышырыкъды. Ол хар регионда да бир кезиуде заочно ётерикди.

Заявканы формасын http://www.deloros-kbr.ru/index.php/proekty/istoriya-rossijskogo-predpri... сайтда алыргъа боллукъду. Аны 23 апрельге дери берирге тийишлиди. Сейирлери болгъанла Гузеланы Индирагъа deloros_kbr@mail.ru электрон почтагъа жазсынла неда 8-903-425-71-45 телефон номер бла сёлешсинле. 
 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: