Ахшы муратлары алдадыла

Кенжеде жашагъан Бечелланы Муслим республикада белгили спортчуладан бириди. Ол каратени кёкусинкай тюрлюсю бла кюрешеди. Тюрлю-тюрлю даражалы эришиуледе сермеше, алчы жерлеге тийишли бола тургъанды.
Мартны ахырында Москвада бардырылгъан Россейни биринчилигине, эм чемпионатына Къабарты-Малкъардан юч жаш къатышхан эдиле. Аладан бирлери Муслим болгъанды. Ол, эки сермешин къытып, ючюнчюсюн да, къолун сындыргъанына да къарамай, ахырына дери бардыргъанды.
Бу жол Муслим тёртюнчю жерни алгъанды. Алай болгъанлыкъгъа, аны кючлю спортчу болгъанын судьяла энчи белгилеп айтхандыла. Муслим  алыкъа жаш адамды. Ахшы муратлары алдадыла.

 

Поделиться: