Борчларын тёлемегенле токсуз къаллыкъдыла

«Россети Шимал Кавказ» компания быйыл август эм октябрь айланы чеклеринде электрокюч ючюн хакъ тёлемеген абонентлеге 36 минг билдириу жибергенди. Аланы барыны да борчлары 399 миллион сомгъа жетгенди, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Билдириу-ангылатыу ишни хайырындан 28 минг абонент борчларын жапхандыла. Ол а 99 миллион сом болады. Сегиз минг инсан а (300 миллион сом берликлери барды) токлары кесилликлени тизмесине тюшгендиле. Аллай оноу этилгенден сора 7,7 минг абонент борчларыны саулай неда бир кесегин бергендиле. Аладан 278 миллион сом келгенди. Энтта да 353 абонент а энергетиклени эсгертиулерине къулакъ салмагъандыла, аны хатасындан токсуз къалгъандыла.

Тийишли законодательствода айтылгъаннга кёре, эки айны ичинде электрокюч ючюн тёленмей турса, компания абонентге билдириу жибереди. Анда ток къачан кесиллигини юсюнден да айтылады. Энтта да бир айны ичинде ол борчун жабаргъа керекди. Алай этилмесе, энергетикле аны юйюне баргъан электрокюч чыбыкъланы кесип кетерикдиле, деп чертгендиле компанияда.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: