Энчи юйню сатып алыргъа ипотека болушурукъду

Россей Федерацияны Правительствосуну  быйыл  18 октябрьде къабыл этилген бегимине кёре (жашау журтланы сатып алыуда  ипотека  кредитлени ёлчемлерин тохташдырыу бла байламлы), энчиликлени белгилеу, РФ-ни инсанларына 2020-2022 жыллагъа деп берилген ёнкючлени, кредитле берген эм башха биригиулеге  алмай къалгъан файдаларын къайтарыу  эм Россей Федерацияны бир къауум актларына тюрлениуле кийириу бла байламлы» инсанлагъа энчи юйлени сатып алыргъа эм аллай журтланы къурулушларын бардырыргъа 7 процент ставка бла ипотека кредит берирге онг барды.

Ёнкюч ахчаны льгота амал  бла алама деген инсан, башда сагъынылгъан тийишли къагъытлагъа кёре, заявканы  2022 жылны 1 июлюна дери берирге керекди. Бегим  быйылгъы жылда 18 октябрьден тебиреп кючюне киреди,   деп билдиредиле  КъМР-ни прокуратурасындан.

Бизни корр.
Поделиться: