Социал магъаналы объектле не халдадыла

Кёп болмай Черек муниципал районну администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Къулбайланы Алан элледе  социал магъаналы объектлени   болумлары бла шагъырейленнгенди.

Ол  культура,  жашау журт-коммунал мюлк эм шахар къурулуш  бёлюмлени таматалары Къазыланы  Рамазан, Мокъаланы Алим, Башийланы Мурат  бла бирге биринчи Къашхатауда Маданият юйде тынгылы ремонт ишле къалай баргъанларына къарагъанды. Мында этилген жумушланы юсюнден аны таматасы  Таппасханланы Мухтар айтханды.   Маданият юй 1981 жылда ишленнгенли бери, анга тынглы къаралмагъанды. Арт жыллада тозураргъа жетгенди. Бусагъатда уа тапландырыу ишле «Комплекс халда эл жерлени айнытыу» миллет проектге кёре тамамланадыла.

Бюгюнлюкде юйню башын, ток чыбыкъланы, таза, кир суу баргъан быргъыланы, жылытхан системаны, терезелени, эшиклени, полланы, алышып бошагъандыла. Бусагъатда сюртюу, бояу ишле  эм башха ууакъ жумушла этиледиле.  

Алан Борисович, тёгерек-башха къарап, подряд организацияны келечилерине эсгертиуле этгенди. Ол санда  ишлерин сылтау табылмазча, иги материалланы хайырланырча эм   графикден кеч къалмазча бошарларын да айтханды.

Ызы бла Къулбай улу Герпегежде болгъанды, элни башчысы  Гузеланы Ибрагим бла бирге  Холам орамда 2800 метр чакълы бирде таза суу бла жалчытыу жумуш къалай толтурулгъанына къарагъанды. Объект битерге кёп къалмагъанды, жууукъ заманда  200 метрде  быргъыланы тартып бошарыкъдыла.   Аны бла бирге  жолну тап халгъа келтирирча, асфальт салырча  проект-смета да сюзюлгенди. Элни ара орамында социал магъаналы объектле да орналадыла. Ол себепден ол шартха тийишли эс бурулургъа,  жумушла графикден кеч къалмай тындырылыргъа кереклиси да айтылгъанды. 

Безынгыда уа Къулбай улу  элни таматасы Чочайланы Зуфар бла бирге Тёбен Холамны тийресинде Улу Ата журт урушда жоюлгъан элчилени   эсгертмесини къурулушуна къарагъандыла. Бусагъатда объектни мурдоруна  бетон къуюлуп бошалгъанды.  Энди  плитка бла тышлап   башларыкъдыла, тёгереги бла буруу тартырыкъдыла эм  машинала сюелирча жер да къураллыкъды. Бюгюнлюкде  ветеранланы атлары жазылгъан таш жангыртылыргъа  берилгенди. Оноучула «Маданият» миллет проектни чеклеринде  2019 жылда жангыртылгъан Мадиният юйде да болгъандыла. Бусагъатда ол ишин тири бардырады. Мында миллет тепсеуледен, жырдан, актёр усталыкъдан  кружокла  ачылгъандыла. Алагъа сабийле сюйюп жюрюйдюле.  Саулай алып айтханда, Къулбай улу кёргенине бюсюрегенди эм элни айнытыу жаны бла мындан ары этиллик жумушланы да белгилегенди.    

Магометланы Сулейман.
Поделиться: