Эски юйледен жангы фатарлагъа

Дейское элде тёрт коттедж маталлы юйню къурулушлары бошала турады, деп билдиргендиле Терк районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

Бу юйлени къурулушу «Жашау этерге жарамагъан юйлени санын азайтыу» деген федерал программаны чеклеринде бардырылады. Ол кеси да «Жашау журтла эмда шахар болум» деген миллет проектге киреди.

Жангы журтлагъа алайдан узакъ бармай, эски, кёп фатарлы юйледе жашагъанланы кёчюрлюкдюле. Шёндю бу объектледе иш ахыр кезиуюне жетгенди. Къурулушчула отоулада сюртюу-бояу бла кюрешедиле, эшиклени бла терезелени орнатхандыла, отоу тюплерин да тап этгендиле.

Проектге кёре, хар фатарда да энчи жылытыу система боллукъду. Хар юйде уа экишер фатар барды. Ала хайырланыугъа жууукъ кезиуде берилликдиле.

Къурулуш баргъан жерни адамланы тилеклерине эс буруп бёлгендиле. Ол элни ортасындады, социал объектле да аладан узакъда тюйюлдюле.

Юйлени тёгерек-башлары тап этилгенди, арбазларына асфальт салыннганды, жолчукъла да ишленнгендиле.

Программаны экинчи кезиуюню чеклеринде быйыл 87 юйюр кёчюрюллюкдю жангы фатарлагъа. Ала кеслери да Арыкъ, Огъары Акъбаш, Дейское элледе эмда Терек шахарда жашагъанладыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: