Тапландырыу ишле къалай баргъанларына къарагъанды

Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы Алан ара район больницаны поликлиника бёлюмюнде ремонт ишле къалай баргъанларын тинтгенди. Ала  «Модернизация первичного звена здравоохранения» деген регион программагъа тийишлиликде бардырыладыла.

Ремонт къалай баргъаныны эмда не зат этиллигини юсюнден Алан Борисбиевичге ара район больницаны баш врачыны къуллугъун толтургъан Рахайланы Аслан  эмда  «Эльбрус – Ремстрой» подряд организацияны келечилери  айтхандыла.

Поликлиниканы мекямы хайырланыргъа 1990 жылда берилген эди, андан бери анда капитал ремонт бир кере да этилмегенди.  Учреждение саулай да 4000 квадрат метрге жууукъ  жерни алады,  мекямны ичи толусунлай бек осал  халгъа келгенди, анда болгъан коммуникацияла иги да эски болгъандыла.

Бюгюнлюкге  мекямны башы,  инженер коммуникацияла, эшикле, терезелени бир кесеги, жылыу, суу, кир суула   баргъан  ызла алышындырылгъандыла.  Мындан ары эки лифтни да  алышындырып,  котельняда да жангыртылыу  ишле тамамланыллыкъдыла.  Ремонт ишле бла байламлы дагъыда башха жумушла этилликдиле. Контрактны багъасы 34,036 миллион сомду.

Къулбай улу ремонт бардырыла тургъан биринчи эмда экинчи этажгъа да къарап, ала тап эмда тынгылы бардырылгъанын чертгенди.  Поликлиникагъа районда жашагъан кёпле келедиле эмда ол хар адамгъа да не къадар тап болургъа, ары келгенни кёзю, жюреги да къууанырча этерге кереклисин чертгенди.

Поликлиниканы капитал ремонтун келир жылны ноябрь айына  тамам этип, хайырланыргъа берирге керекди, деп билдиргендиле бизге Черек районну  администрациясыны пресс-службасындан.                                                      

Холаланы Марзият.
Поделиться: