«Нюр» жангыртылады, айбатланады

Къулбайланы Алан Къашхатауда  «Нюр» сабий садда ремонт ишле къалай бардырылгъанын тинтгенди. Бюгюннге мекямны эшиклери, терезелери, поллары, башы, къол-бет жуугъан жерле, электрокюч баргъан ызла,  инженер  коммуникацияла, дагъыда кёп башха затла алышындырылгъандыла.

Былайда чертип айтыргъа тийишлиди: ремонт ишле районну администрациясыны  башчысыны  энчи контролюндады.

Бу кюнледе объектде тазалау ишле барадыла, мекямны тыш сыфатын да  тап халгъа келтирип бошай  турадыла.

Тинтиулени эсеплерине кёре, сабий садны быйылны ахырына дери ачаргъа  мурат этиледи.

Эсге салайыкъ: 1989 жылда  хайырланылыргъа берилген  «Нюр» сабий садда  жангыртыу ишле    «Эллени  комплекс халда айнытыу» деген  къырал программагъа тийишлиликде тамамланыладыла, деп билдиргенди бизге Черек районну администрациясыны пресс-службасыны башчысы Бёзюланы Залина.                                           

Холаланы Марзият.
Поделиться: