Усталыгъында барысындан да кючлю болгъанын кёргюзтгенди

 КъМР-ни От тюшюуге къажау-къутхарыу къырал службасында «Газны ууундан эм тютюнден бек иги къоруулаучу» деген конкурс бардырылгъанды. Ол от ёчюлтюучюлени сынауларын игилендирир, профессионал билимлерин кючлер мурат бла къуралгъанды. Конкурсантлагъа теорияны къалай билгенлери бла бирге аны ишлеринде къалай хайырланнганларын да кёргюзтюрге тюшгенди. 
Алай бла битеу эришиуледен сора бу усталыкъда бек сынаулугъа Бахсан районну Кременчуг-Константиновское элинден 25-чи номерли отрядны командири Аслан Карамышев саналгъанды. Бу конкурсда уа ахыр тёрт жылны ичинде Зольск районну 17-чи номерли от ёчюлтюучю бёлюмю башхалагъа алчылыкъ бермегенин айтыргъа сюеме. Алай быйыл а Аслан аладан кючлюрек болгъанын кёргюзтгенди.

Арсен Сабанов, КъМР-ни От тюшюуге къажау-къутхарыу службасыны келечиси.
Поделиться: