Губула тирилген кезиу башланады

Быйыл мартны  ал кюнлеринден башлап  губула къабып  республиканы медицина учрежденияларына 21 адам келгенди, деп билдиргендиле Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюнден.
Бизни республика кърым геморрагия безгек (КГЛ) жайылыргъа къоркъуулу жерге саналады. Ол саулукъгъа уллу заран салгъан, бирде ёлюмге да келтирген аман аурууду. Кёбюсюнде ол  губу къапхандан сора жугъады,  алай къуртну къол бла эзгенде да хата жетерге боллукъду. 

Озгъан жылны эсеплей айтханда, профилактика ишлени хайырындан республикада губуланы эм тири кезиулеринде ол ауруу тюбемегенди.  Анга къажау турурча жыйылгъан тёрт минг къуртдан анализле алыннгандыла.  Аланы арасында антигенлери болгъан жалан  онтёртюсю табылгъанды. Буруннгу жылда уа аллайланы саны отуз бирге жетгенди.  Аллай губула районланы барысында да тюбейдиле. Ол а эпидемиология жаны бла болум осал болгъанын кёргюзтеди.

Профилактика халда быйыл битеу да 250 гектар жер губулагъа къажау препаратла бла тазаланнганды. Ол санда жай солуу лагерьлени тийрелери да. Озгъан жыл бла тенглешдиргенде, ол 16 процентге кёбюрек болады.
Хар замандача, быллай жумушла сабийлени саулукъларына бакъгъан, билим берген учрежденияланы, санаторийлени, стадионланы, паркланы, медицина организацияланы тийрелеринде эмда башха жерледе этиледиле. Профилактикагъа деп муниципал бюджетледен эм организацияладан юч миллион чакълы сом бёлюннген эди.

 

Поделиться: