Электрон кабинетни хайырланнганланы саны 11 миллиондан атлагъанды

Россейни Пенсия фондунда электрон кабинет ишлеп башлагъанлы ауукъ заман ётгенди. Адамлагъа таплыкъгъа ол дайым жангыртылгъанлай турады. Жангыз да былтыр анда 13 жангы сервис ачылгъанды, аланы асламысы фондха тюрлю-тюрлю тёлеулени тохташдырыр ючюн хайырланыладыла. Аналыкъ капиталланы иелери электрон кабинетни юсю бла сертификатдан ай сайын тёлеу алыуну юсюнден заявленияла иедиле, Крайний Северде жашагъанла андан кёчгенде жолгъа къоратхан ахчаларын компенсация халда къайтараладыла, жашагъан жерлерин алышындыргъанла да пенсияларын неда пособияларын жангы адрес  бла иерча фондха билдириуле эталадыла, фондха приёмгъа жазыладыла. 

Электрон кабинет бла жумушларын жалчытханланы саны да жыл сайын ёседи, былтыр окъуна алагъа талай миллион къошулгъанды. Бюгюнлюкде аны бла хайырланнганла 11 миллион адам боладыла, ай сайын бу амал бла миллиондан аслам инсан фондда ишлерин толтурадыла. 2017 жылда аладан 10,6 миллион заявление келген эсе, былтыр 33 миллион обращениягъа къаралгъанды. Аланы кёбюсюнде адамла алагъа къаллай тёлеуле тийишли болгъанларын, пенсияларыны ёлчемлерини, къаллай бир балл жыйгъанларыны юсюнден билирге сюйгендиле. Фондну смартфонлагъа деп жарашдырылгъан приложениясы да кёплеге жумушларын женгилирек тындырыргъа болушханды, аны юсю бла энчи кабинетге да чыгъаргъа боллукъду. 

Алай бла электрон кабинетни сервислери фонд тамамлагъан ишлени иги кесегин жыйышдырадыла. Ала бла хайырланып башлар ючюн, къырал жумушланы порталында эсепге турургъа керекди.
 

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: