Саулукъларына къаратхандыла, чабакъ тутхандыла, той-оюннга да къатышхандыла

Элбрус районну халкъны социал жумушларын жалчытхан комплексли арасыны адамланы саулукъларына кюндюз къарагъан бёлюмюнде  Малкъар халкъны жангырыу кюнюне жораланып  тёрели ишле болгъандыла. Эки ыйыкъны ичинде башха-башха элледен абаданлагъа, ала уа бу жол 30 эдиле, араны ишчилери кече-кюн да къарагъандыла, ала кюннге юч кере азыкъ бла жалчытылыннгандыла, профилактика тинтиуледен ётгендиле. Абаданлагъа сейир маданият программа да жарашдырылгъанды: ала шашкала, шахматла, нардыле, орус лото ойнагъандыла, хар ингирде бирге жыйылып жырлагъандыла.

Андан тышында, абадан тёлюню чабакъ тутуу мюлкде, районну краеведине музейине экскурсиялагъа, Быллымны Маданият юйюнде художник Ёзденланы Мухтарны сурат кёрмючюне элтгендиле. Мокъаланы Магометни атын жюрютген сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны айнытыу араны окъуучулары уа концерт да кёргюзтгендиле.

Таматалагъа къонакъгъа Нальчикден «Шалдан» чыгъармачылыкъ къауум да келгенди, ол байрамгъа аталгъан музыка-адабият композициясы бла къууандыргъанды. Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюрюуню юсюнден «Алтын отда жанмайды» деген документальный фильм кёргюзтюлгенди. Мында тургъан ахыр кюнлеринде уа абаданла Тырныауузну «Тотур» стадионунда къуралгъан уллу байрамгъа къатышхандыла, аланы сыйлагъан да этгендиле. Таматала арада солууларына бек ыразы болгъандыла эм аны Атакуланы Гульнараны башчылыгъында ишлеген келечилерине ыразылыкъларын билдире, бери экинчи жыл да къайтыргъа сюйгенлерин айтхандыла.

 

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: