Сабанчылагъа – танг себеплик

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосундан битимчиликде уруннганлагъа субсидия  бериллигини юсюнден билдиргендиле. Болушлукъ алыргъа сюйгенле документлени, министерствогъа 5  апрельге дери элтип берирге керекдиле.

Субсидияла къоллу болургъа тийишлилени санында битимчилик продукцияны чыгъарыу эм жарашдырыу (толу тизмеси «Эл мюлкню айнытыуну юсюнден» къырал законну ючюнчю статьясыны биринчи кесегинде келтириледи), картофну, тахта кёгетлени, нартюхню, балтуз  чюгюндюрню урлукъларын, лён-долгунец, техникалы кендир эмда ачыкъ жерледе тахта кёгетлени ёсдюрюу бла кюрешгенле, илму, энчи эмда бийик билим бериу учрежденияла бардыла.

Болушлукъ излегенле регистрацияны республикада этип, ишлерин мында  бардыргъанла, налогланы да мында тёлегенле болургъа керекдиле. Налогла неда башха тёлеуле жаны бла борчлары болгъанла, ишлери тозурай, аны тюрлендире неда банкрот бола тургъанлагъа субсидия берилмейди.

Аладан сора  бардыла излемле. Ала эмда тийишли документле бла министерствону интернет-сайтында  шагъырейленирге боллукъду. Аны адреси: http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz/index.php?ELEMENT_ID=25111.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: