Эм кючлюле-россейли спартакиадагъа

Тырныауузну В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексинде ауур атлетикадан республиканы окъуучуларыны спартакиадасы бардырылгъанды. Анга Бахсан, Терк, Урван, Чегем, Черек эм Элбрус районладан бла Бахсан шахардан 2002 – 2004 жыллада туугъан жашла бла къызла къатышхандыла.

Жашлада кеслерини ауурлукъ къауумларында Андрей Лысенко, Мартин Калмыков, Алан Кудзиев, Тимур Мариев (Урван район), Алан Ерижоков (Бахсан ш.), Ислам Иванов, Алибек Шогенов (Бахсан район), Рустам Сижажев, Эльдар Беткараев, Къачмазланы Герман (Элбрус район) хорлагъандыла. Къызлада Элбрус райондан Антонина Косьяненко алчы болгъанды. Битеукоманда зачётда биринчи жерни Урван райондан окъуучула алгъандыла. Бахсан райондан школчула – экинчи, теркчиле да ючюнчю жерлеге чыкъгъандыла. Эришиулени эсеплерине кёре Россейни окъуучуларыны спартакиадаларына барлыкъ спортчула  айырыллыкъдыла.
 

 

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: