Алимле аман ауруудан багъыуда жангы амалла излейдиле

Бу амал ючюн 2008 жылда Нобель саугъаны бергендиле. Эсигизге салайыкъ: тинтиучюле Джеймс Эллисон бла Тасуку Хондзё, адамны иммунитети онкология ауруулагъа къажау бек кючлю амалладан бири болгъанын ачыкълагъандыла. Аланы илму ишлерини эсеплерине кёре жангы дарманла жарашдырылгъандыла. Иммунотерапияны хайыры бла сакъланнган эм белгили пациентледен бири - АБШ-ны алгъыннгы президенти, 90-жыллыкъ Джимми Картерди. Анда баууруна бла мыйысына окъуна тамырла жиберген меланома табылгъан эди.

Бюгюнлюкде Россейде аман ауруудан багъыуда хайырланылгъан талай тыш къыраллы иммунопрепарат регистрацияны ётгендиле. Бир-бир саусузла аланы хакъсыз аладыла (клиникалада врачла комиссияланы оноулары бла). Кеси ахчасына сатып алыргъа да болады. Алай бир багъыу курс артыкъ учуз тюйюлдю. Россейде иммуноонкология вакциналаны къурау бла бек къаты кюрешедиле, тинтиучюле бу жаны бла иги жетишимле болдургъандыла. Экспертле айтханнга кёре, бизни къыралда аллай дарманланы тюрлюлери чыгъарылып башланнганы бла аланы багъалары да тюшерикди.

РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну баш онкологу, РАН-ны академиги, радиологияны миллет медицина тинтиу арасыны таматасы Андрей Капринни оюмуна кёре, Россейде иммунотерапия комплекс халда багъыуну бир кесегича айный барлыкъды. Ол башха амаллагъа да келишеди, бек биринчиден а – лучевой терапиягъа. Бу жаны бла бизни къыралда арт кезиуледе кёп зат этерге къолдан келгенди. «Аман ауруугъа къажау кюрешде магъаналы жерни онкорадиотерапия алады. Ол ядерный медицинаны бир тюрлюсюдю, диагностикада эмда багъыуда ионла бла излученияны хайырланады. – Лучевой терапия - жетишимли багъаргъа, химиотерапияны да азайтыргъа онг береди. Бир бирледе операция этерге жарамагъан саусузлагъа окъуна болушады», - деп ангылатады ол.

«Бир кере бизге чегилеринде рак теренине кетген, баууруна да тамырла жиберген биреулен тюшгенди. Химиотерапиядан сора уа анда цирроз къозгъалгъанды. Бу адамны жашаууна къоркъуу уллу болгъаны ючюн анга операция этерге жарамай эди. Аны себепли биз жангы амалны хайырланыргъа оноу этгенбиз – иридий-192 вещество бла ишлеген брахитерапияны.
Брахитерапия деп, излучение жиберген инструментни ауруу къозгъалгъан жерге жетдирип, рак клеткаланы къурутуугъа айтадыла. Аны хайыры бла тёгерегинде сау клеткалагъа хата жетмейди. Саусуз аллай багъыуну женгил кётюргенди. Операциядан сора кеси жюрюп, аш да ашап тебирегенди.

Дагъыда эм гитче ёлчем бла (йод-125) брахитерапия предстательный безни асламысында толусунлай сау этерге амал береди. А.И. Лейпунский атлы физика-энергетика институт бла бирге бу амалны ёшюнлеринде ауруу къозгъалгъан тиширыуланы багъарча амалны излейбиз. Аш орунну тюбюндеги безни багъыуда муну биз биринчиле болуп хайырланып тебирегенбиз. Операция жетишимли ётгенди, саусузгъа шёндю кёз-къулакъ болгъанлай турабыз», - дегенди академик.

«Бизни къыралда биринчи протон ускоритель болгъанына бек ёхтемленебиз, - дейди Андрей Каприн. – Ол Обнинскде А.Ф. Цыба атлы медицина радиология илму арада ишлейди. Кёп болмай Японияда доклад бла сёлешген эдим да, анда да бу аппаратны бек махтагъандыла. Эм магъаналысы уа – биз аны сюйгенибизча алай тюрлендирирге боллукъбуз. Сёз ючюн, деп айтсакъ, биз энчи стол жарашдыра турабыз. Аны хайыры бла протон терапияны кенгирек бардырыргъа боллукъду (шёндю жаланда мыйыда бла боюнда аурууланы багъаргъа болады), ол санда саусуз сабийлеге да.

Россейни онкологлары брахитерапияны аман аурууну башха тюрлюлерин багъыуда да хайырланып башларгъа таукелдиле. Бизни бу бёлюмде жангычылыкъларыбызгъа тыш къыралладан врачланы да сейирлери уллуду. Ол санда кесини медицинада жетишимлери бла белгили Израильден да. «Андагъы специалистле бауургъа тамырла жиберген аурууну брахитерапия бла багъыугъа бек уллу эс бургъандыла», - дейди Андрей Каприн.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: