Гитчелени жоллада ачыгъанларыны сылтауларын эмда аланы сакълауну амалларын сюзгендиле

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда, «комитетни сагъатында», сабийлени жоллада ачыгъанларыны сылтаулары бла аланы сакълауну амаллары сюзюлгендиле. Жыйылыуну республиканы законла чыгъарыучу органыны башчысы Татьяна Егорова бардыргъанды. Баш докладны уа КъМР-ни ГИББД-сыны таматасыны къуллугъун толтургъан Дмитрий Сухорученко этгенди.

Ол айтханнга кёре, Къырал автоинспекцияны бёлюмлери профилактика ишни кючлендиргендиле. Ол жаны бла этилген мадарланы санай, ол Жаш инспекторланы къымылдаулары артыкъда хайырлы болгъанын чертгенди. Алай сабийлени жолда къоркъуусуз жюрюрге юйретиуде арт заманда тыйгъычла тюбегенлерин да жашырмагъанды.

- Акъылбалыкъ болмагъанланы жолда жюрюуню жорукъларына тюшюндюрюу жаны бла ишге Урван райондагъы сабий-жаш тёлю автомобиль школ, аны автомобиль шахарчыгъы да уллу себеплик этерик эдиле, алай 2016 жылдан бери ол учреждение ишлемейди, - дегенди докладчы.

Аны оюмуна кёре, жолда жюрюуню жорукъларына ёсюп келген тёлюню къагъанакъ заманларындан окъуна юйретип башларгъа керекди.

Сёзню андан ары бардыра, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министрини орунбасары Екатерина Мисостова билим бериу организациялада ол жаны бла не мадарла этилгенлерин билдиргенди. Ол санда жолда жюрюуню паспортлары тюзетилгендиле, профилактика иш ючюн жууаплы болгъан педагогла да белгиленнгендиле. Школчуланы дерследен сора юйретир муратда, Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыгъыны юйюнде автомобиль шахарчыгъы болгъан «Къоркъуусузлукъну лабораториясы» деген  ара  къуралгъанды.
 
Докладчы дагъыда жаш инспекторланы 82 республикалы отряды  профилактика ишге къатышханларын билдиргенди. Школчуланы, ата-аналаны ГИБДД-де къуллукъ этгенле бла тюбешиулени къураугъа энчи магъана берилгенин да айтханды. Аны оюмуна кёре, водительлени хазырлаугъа энчи эс бурургъа керекди, ол да жоллада жюрюуню къоркъуусузлугъун къурауну бир амалыды.

Сюзюу баргъан заманда, докладчылагъа соруула кёп болгъандыла. Татьяна Егорова кече узакъдан окъуна кёрюрча жарытыучу белгилени юсюнден соргъанды. Дмитрий Сухорученко ала жер-жерледе салыннганларын, ала ючюн Къырал автоинспекция бла бирге жоллагъа къараучула да жууаплы болгъанларын билдиргенди. Аны оюмуна кёре, аллай жарытыучу затла сабийлени кийимлеринде да болургъа керекдиле.

Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетни таматасы Нина Емузова профилактика ишни къуру сабийле бла угъай, абаданла бла да бардырыуну дурус кёргенди.
Экономика политика, инновациялы айныу эмда предпринимательлик жаны бла комитетни председатели Заур Апшевни оюмуна кёре уа, жоллада жорукълагъа бузукълукъ этгенлеге тазир салыу бла чекленмей, ведомствону социал сетьлериндеги бёлюмлеринде видеороликле жарашдырып кёргюзтюрге керекди.

Жыйылыугъа къатышханла окъуу юйлени, арбазланы къатларында жоллада халгъа энчи эс бурургъа кереклисин чертгендиле. Бу ишде битеу уполномоченный органла да кючлерин бирикдирселе хайырлы боллугъун да айтхандыла. Аланы оюмлары эсге алынып, тийишли оноу чыгъарылгъанды.

***

Жыйылыуда КъМР-ни Парламентини кезиулю кенгешини кюню да тохташдырылгъанды – 28 октябрь.

Дагъыда депутатла талай республикалы эмда федерал законланы проектлерин сюзгендиле, РФ-ни башха субъектлерини законла жарашдырыу бла байламлы башламчылыкъларына бла обращенияларына къарагъандыла. Ахырында  адамланы жашау жумушларын тамамлауда уруннган къауум ишчини КъМР-ни Парламентини Сыйлы грамотасы бла саугъаларгъа оноу этгендиле.

Поделиться: