Дууа тутхандыла, гюлле салгъандыла

Къабарты-Малкъарда республиканы биринчи Президенти Валерий Мухамедович Коков туугъанлы 80 жыл толгъанына жораланнган ишле ётгендиле. Ол санда аны туугъан жеринде, Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элинде, къабырына гюлле салыннганды.

Бу эсгериу ишге Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, Къарачай-Черкесни оноучусу Темрезланы Рашид, РФ-ни Федерал Жыйылыууну Федерация Советини членлери, Къырал Думаны депутатлары да къатышхандыла.

КъМР-ни Биринчи Президентине уллу хурмет этгенлерин билдирирге республиканы Парламентини бла Правительствосуну членлери, Къабарты-Малкъарны муниципал районларыны бла шахарларыны администрацияларыны башчылары, Валерий Мухамедовични жууукълары бла ахлулары, жамауат, Бахсан шахарны бла элни администрацияларыны ишчилери, ол жерли учрежденияланы бла организацияланы келечилери келгендиле.

Къабарты-Малкъарны Муслийманларыны дин управлениясыны таматасы Хазратали Дзасежев, КъМР-ни кадийи Мисирланы Хызыр, Бахсан шахарны бла районну раис-иймамы Мухсин Кодзоков а дууа тутдургъандыла.

Жыйылгъанла, КъМР-ни биринчи Президентини хурметине бир минутну шош сюелгенлеринден сора, къабырына гюлле салгъандыла.

Поделиться: