Фахмусуна – тийишли багъа

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къулий Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Таппасханланы Галима Тюркде Халкъла аралы анатолиялы театр саугъагъа тийишли болгъанды. «Тюрксой» организация бу премияны быйыл бла 7-чи кере береди. 

Быйылгъы къууанч Стамбул шахарда Istanbul Water Performing Arts деген араны сахнасында ётгенди. Саугъа 2019-2020 жыллада театр искусствода кеслерин кёргюзтген тюрк тилли артистледен бешеуленнге берилгенди. Таппасханланы Галима бла бирге анга Азербайджанны, Къазахстанны, Татарстанны эм Гагаузну келечилери тийишли болгъандыла.  

Галима билдиргеннге кёре, Стамбулда къонакъбайла алагъа жарыкъ тюбеп, кетер сагъатларына дери эс бёлюулерин бир такъыйкъагъа да тохтатмагъандыла. 

- Анда болгъан аламат халны айтып ангылатхан къыйынды. Барыбыз да бир юйюрча болуп, ол кюнлени алай зауукълу ётдюрген эдик. Бизге саугъаланы Тюркде атлары айтылгъан актёрла бергендиле. Бу къыралны театр искусствосу бла байламлы белгили адамла, хунерли режиссёрла жыйылгъан эдиле ары.  Бек кёп сейир адам бла танышханма. Бирин айт да, бирин къой, - дегенди актриса. 

Къасымланы Аминат.
Поделиться: