Солуу бахча элге къууат къошханды

Тюнене Жанхотияда  «Шахар тийрени жангы мардалагъа кёре игилендириу» федерал проектге эм «Жашау журтла бла шахар болум» миллет проектге кёре ишленнген жангы скверни къууанчлы халда  ачылыуу болгъанды. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, Бахсан муниципал районну администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Артур Балкизов эм элни ветеран советини таматасы Байзуллаланы Мусса да къатышхандыла. 

- Быйыл  миллет проектни чеклеринде республикада жамауат аслам хайырланнган отуз объект тапландырыллыкъды. Жангы мардалагъа келишген быллай айбат скверде гитче, уллу да солургъа сюерикдиле, - дегенди Мусукланы Алий,  элчилени алгъышлай.

Артур Балкизов да, айтылгъан сёзлеге къошула, социал магъаналы объектни федерал трассаны жанында орналгъаны бошдан болмагъанын, Элбрусха келген туристле мында тохтап солургъа онг табарыкъларын айтханды. Байзуллаланы Мусса элни жамауатыны атындан республиканы бла районну  таматаларына  ыразылыгъын билдиргенди.  

Ол кюн культура бёлюмню келечилери бла окъуучула, жарыкъ концерт ётдюрюп, къараучуланы кёллерин алгъандыла.   

Эсге сала айтсакъ, скверни къурулушу быйылны башында башланнганды. Аны узунлугъу юч жюз метрге жетеди. Юсюне омакъ  плитка салыныпды, сабийле ойнарча майданы, шинтиклери, кир-кипчик атарча орунлары, чыпынлы чыракълары да бардыла. 

«Жашау журтла бла шахар болум» проектге кёре Бахсан районну эллерини барысында да жамауат аслам жокълагъан жерле, ол санда кёп къатлы юйлени арбазлары да, тапландырылгъандыла.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: