Миллет проектлени бардырылыулары эм эпидемиология болум сюзюлгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «муниципал сагъат» бардыргъанды, анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, вице-премьер Марат Хубиев, КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, муниципалитетлени оноучулары къатышхандыла.  Анда миллет проектлени бардырылыулары эм эпидемиология болум сюзюлгендиле. 

Мусукланы Алий миллет проектлени кассалы толтурулуулары муниципалитетлеге жетдирилген ырысхыны битеулю ёлчеминден 68, 7 процент  болгъанын билдиргенди. Терк, Прохладна эм Май районлада тозурагъан журтладан кёчюрюу программаны бардырылыу соруулары сюзюлгендиле. Бу муниципалитетлени оноучуларыда  халны бюгюннгю болумуну юсюнден айтхандыла. Республиканы Башчысы таматалагъа къурулуш ишлеге къаты контроль этерге тийишлисин эсгертгенди. 

«Муниципал сагъатда» энчи эс эпидемиология болумгъа бёлюннгенди. Рустам Калибатов билдиргенча, коронавирус жукъгъан ауруудан къыйналгъанланы саны иги да ёсгенди, кюн сайын тестлени болушлугъу бла жюзге жууукъ жугъуу ачыкъланады.  Ахыр кезиуледе суткагъа КТ-тинтиу бла кюннге 194 «ковидли» пневмониягъа ишеклилик болгъан саусуз ачыкъланады. Бусагъатда 1257 жатар жер къуралыпды, аладан 1151 ундурукъда ауругъанла жатыпдыла, реанимациялада  121 инсан барды, коронавирусдан кюн сайын 3-4 адам ёледи. Рустам Калибатов  кислород кереклилени саны ёсе баргъанын  билдиргенди: республиканы госпитальларында суткагъа 14,5 тонна изленеди, ыйыкъ мындан алгъа уа 11 тонна излене эди, ай мындан алгъа уа – жети.

Сутка сайын госпитальлагъа ауур халлы жюз адам чакълы бирни жатдырадыла, жангы инфекционный жатар жерле къураладыла. Жууукъ заманда эм къоркъуулу жукъгъан аурууланы госпиталына СПИД ара буруллукъду, ызы бла – Терк муниципал районну ЦРБ-сы. Министр чертгенича,  коронавирус жукъгъан ауруулары болгъан саусузлагъа  медицина болушлукъ тапдырыугъа кёп профильли больницала (1-чи номерли ГКБ, 2-чи номерли ГКБ, ММБ, Прохладный шахар округну эм Прохладна районну ЦРБ-сы) къошулупдула, эм жангы госпитальланы ачылыулары  башха ызлада медицина болушлукъ тапдырыуда кесин билдирликди.  Хирургия жаны бла уллу ауурлукъ, ол санда терк болушлукъ бергенде, бусагъатда Республикалы клиника больницадады, Бахсан шахар округну эм Бахсан муниципал районну Ара район больницасындады.

Аны бла бирге министр муниципалитетле жаны бла статистиканы белгили этгенди: вакцинацияны эм кёп инсанлары ётген районлада коронавирусдан ёлюуле  здыла. Ол дарман салдыргъанланы арасында ауругъанланы проценти алаша болгъанын айтханды, алада ауруу къыйын халлы озмайды, андан сора да, вакцинация 65 жылдан атлагъанланы ауругъандан сора аягъы юслерине болууларына ахшы себеплик болгъанын белгилегенди.

Марат Хубиев къыралны ауруугъанла кёбейе баргъан регионларында профилактика амалланы эм чеклениулени кючленнгенлерин билдиргенди. Вакцина этдирмеген инсанланы ишге жибериу жаны бла тамата врачны бегимин бузгъанлагъа Роспотребнадзор бютюн эс бурлугъуну юсюнден айтылгъанды.

«Жарсыугъа, бюгюнлюкде кёпле дарман салдырмазгъа боллугъуна ийнанадыла. Алай жатар жерлеге кёре ковид жайлгъанлы бери эм кёп саусуз болгъан кезиудеги болумгъа жете турабыз. Бек къыйн кезиуде биз 1 600 ундурукъ ёлчемге жетген эдик эм бюгюн ол тарихге келе турабыз. Кислород бла да болумубуз къыйыныракъды. Аны патруль машинала бла Краснодардан эм Ставропольдан келтиребиз, алай аны минуту минуту бла жетдирирге тийишлиди.  Биз хар кечеден кислород келтирген машинаны къоркъуп сакълайбыз, жолда чырмаула чыгъарламы, чыкъмазламы деп. Болгъаныча айтама», - дегенди республиканы Башчысы регионда къарала тургъан эпидемиология болумну юсюнден айта. 

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков районлада бла шахар округлада дарман салыуну бардырыу жаны бла контроль къауумну къураргъа, информация халлы ишни тохтатмазгъа буюргъанды.  Къабарты-Малкъарны Башчысы республикада социал эм башха учреждениялагъа бла организациялагъа баргъанда изленирик QR-кодла системаны юсюнден да айтханды

Поделиться: