Сабийле токну юсюнден толу хапар

«Каббалкэнерго» предприятияны специалистлери Нальчикде «Радуга» санаторийде солугъан сабийлени жокълап, алагъа электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден дерс бардыргъандыла.

Энергетикле сабийлеге ток бла ишлеген объектлени, трансформатор подстанцияланы, бийик вольтлу ызланы къатларына жууукъ барыргъа, алайлада ойнаргъа жарамагъанын, ол нечик уллу хатагъа келтирирге боллугъун ангылатхандыла. Аллай жерледе эсгертиу билдириуле тагъылып болуучудула да, алада айтылгъанны сансыз этмегиз дегендиле. Дагъыда юйде жюрютюлюучю электроприборла къалай ишлегенлерини, аланы къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден хапарлагъандыла.

Сабийле айтылгъаннга сейир этип тынгылагъандыла, сорууларын да кем этмегендиле. Ызы бла къонакъла бла бирге «Гоша» деген тренажёр-манекенни аякъ юсюне салгъандыла.  

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: