Бизнес бла кюреширге сюйгенлеге болушургъа алланып

Къабарты-Малкъарда бизнес бла кюреширге сюйгенлеге болушлукъ тапдырырча агротехнопарк бла женгил промышленностьну кластери къураллыкъды. Ол амал предпринимательлеге закон бла   ишлерча себеплик этерикди.

- РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосу бизнесде биринчи атлам этип башлагъанлагъа болушлукъ тапдырыу зоналаны къурагъаныны сылтауларындан бири, предприятияла закон бла ишлерча этергеди. Быллай жерле къырал технопарклада къураллыкъдыла эм тийишли инфраструктура бла да жалчытылынырыкъдыла. Анга республика да къошумчулукъ этерикди. Сёз ючюн, 100 гектарда агротехнопарк, Нальчикде уа 8-10 гектарда женгил промышленность жаны бла кластер къурар мурат барды. Анда аякъ кийим, къумач сокгъан, териден абериле тикген эм башха производствола ишлерикдиле, - дегенди КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис.

Биринчи проект бла байламлы теплицаны къурарча тийишли инфраструктура жарашдырыллыкъды – суу тартыллыкъды, агротехника жумушла тамамланырыкъдыла эм агроном служба да ишленирикди. Къыралдан болушлукъ алып ишлерча предпринимательлеге эки гектар чакълы жер берилликди. Он жылдан сора жер юлюш энчи къолгъа ётерча онг тапдырыллыкъды. Алай бла мында эллиге жууукъ бизнесмен къармашыргъа боллукъдула, кооператив къурап ишлерге да жарарыкъды.  

Рахай улу бу жаны бла проект практикада кесин жетишимли кёргюзтгенин, республикада къыралда биринчи бизнес-инкубатор ишленнгенин да чертгенди. Бюгюнлюкде ол жетишимли ишлеген комплексди. Мында фермерлени юйретген классла, лаборатория эм 800 тонна жемишни сакъларча холодильникле да бардыла.  
Экспертлени оюмуна кёре, регионда тийишлисича регистрацияны ётмей къармашханланы саны къыралда орта эсепге келишеди.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: