Кёкшуу ёсдюрюлген жерлеге дайым къошула барады

Быйыл Къабарты-Малкъарда кёкшуу ёсдюрюлген жерле 100 гектаргъа жетдирилгендиле. Былтыр а ол жаланда 56,5 гектарда битгенди. Аны баш сылтауларындан бирлери иги кесек тирлик бергениди. Сёз ючюн, орта эсеп бла алып айтханда, бир гектардан 160 центнер тирлик чыгъады.    

- Былтыр республиканы аграрчылары сынар хыйсап бла кёкшууну ёсдюрюп кёргенлеринде, аны иги айныгъанына бюсюрегендиле. Ол себепден быйыл аны энтта да 42 гектарда орнатхандыла. Бюгюнлюкде андан гектардан 160 центнер тирлик жыйылады. Болсада ол иги тирлик берип эки, юч жылдан башлайды, беш жылдан сора уа кёкени сегиз килограмм наныкъ чыгъарады, - дейди КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев.

Бюгюнлюкде республикада кёкшууну уллу эл мюлкледен сора да, энчи иеликледе да ёсдюредиле. Ол кесин къыйматлы кёргюзтгени ючюн мындан арысында айный барлыкъды. Анга республикада эм башха регионлада да сурам игиди. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: