Коронавирус жукъгъан аурууну жайлыууна къажау чеклениу амалла кючленедиле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков республиканы тийресинде коронавирус жукъгъан аурууну жайылыууна къажау чеклениу амалланы кючлендириуню юсюнден указгъа къол салгъанды. Указ 2021 жылда 11 октябрьде кючюне киреди.

Документ  иш бериучю дистанция халлы ишге кёчгенлени санын алгъыннгы 30 процентден 40 процентге дери кёбейтиуню эсгертеди, 65 жыллары толгъан инсанланы, ёпке-тамыр, жюрек-тамыр эм эндокринный системаларыны ауруулары болгъанланы, ауурлукълары болгъан тиширыуланы да ол къауумгъа къошуп. Аны бла бирге COVID-19 жукъгъан ауруудан дарман салдыргъанла ары кирмейдиле. Бу амал саулукъ сакълау системада ишлегенлеге эм органны, организацияны ишин тийишлисича жалчытыр ючюн урунуу жерлеринде табылгъанлай турургъа керекли ишчилеге жайылмайды. Иш бериучюле ишчилерине ала профессионал ишлерин дистанциялы халда тийишлисича тамамларча себеплик этерге борчлудула.

Указгъа кёре адамла сау сутканы тургъан билим бериу, саулукъ сакълау эм социал къоруулау учреждениялада кёре келгенлени да чеклерикдиле. Низамгъа кёре ары жаланда бир къысха жууукъ кёре келаллыкъды, аны да вакцинацияны ётгенине документи, арт алты айда ауругъанына шагъатлыкъ этген справкасы неда отрицательный ПЦР-тести болса къолунда. Алгъадан жазылып тюбешиуле къуралыргъа боллукъдула, асламысында ачыкъ хауада неда энчи отоуда.

Республикада къатышханланы саны 50 адамдан кёп болгъан (къырал органла бардыргъан официал халлы жыйылыула ол санда тюйюлдюле) асламлы жыйылыуланы бардырылыуларына чеклениуле сакъланнганлай турадыла (ол санда ишчи, спорт, оюн халлылада да). Адамла кёп жыйылгъан жерледе, жамауат транспортда, таксиде, сатыу-алыу жерлеге келгенде социал узакълыкъны сакълау эм маскала кийиу санитар-эпидемиология излемле сакъланадыла. Низамны 65 жылдан озгъан ишлемеген гражданла, ёпке-тамыр, жюрек-тамыр эм эндокринный системалары ауругъанла (медицина болушлукъ излеп келген кезиуле, аш-азыкъ эм биринчи керекге товарла сатылгъан жерлеге, аптекалагъа келиуле, адамла кёп жыйылгъан жерлеге къошулмагъанлай солургъа эшикге чыгъыула ол санда тюйюлдюле) сакъларгъа борчлудула.

Поделиться: