Тилибизде эркин жюрютюлмеген сёзле

Багъана – мал такъгъан чыпын неда кёпюрню юсюне, мекямны башына салыннган, аркъауланы кётюрюп тургъан чигинжи. «Эгечден туугъан келсе, юйню ара  багъанасы къымылдар», - деп айтылады нарт сёзде

Бадинат – революциягъа дери дюгерлилени бийлери

Бадыр – жипи жерледе неда чаллыкълада гумулжук тёбеге ушагъан къыртиш тёбечик

Бадыр тёбе - гумулжуклары кетген тёбе

Базама – ныгъышда неда юйню къатында жол жанында адамла олтура турургъа деп салыннган, тёртгюл жонулгъан илкич

Байкъама - кючлю, къарыулу, уллу

Балакъа – терслиги болгъан адамны урур, тюер ючюн жюрютюлген таякъ

Балдыражюз – къышны ахырында мал орундан адам юйден чыкъмаучу сууукъ боран кюнле

Басият – Октябрь революциягъа дери Малкъарда бийлени аты

Бачама – халкъны, партияны таматасы

Бегене - ачытылгъан ундан этилип, сел отда биширилген, какдан жукъа, мысты аш. «Боза биширсенг - бегене ашаргъа», - дейдиле таулула

Бегеуюл – патчах Россейде полицияда ишлегенлени кичи чынлары

Белкъау – къынгыр. Агъач болмагъан жерде белкъау терек да ариу кёрюнюр

Билезик – бууунлукъ

Билямукъ – суу бла ундан къатыкъгъа деп этилиучю  жукъа ашарыкъ. «Киши юйюнде балдан, жаудан эсе – кеси юйюнгде билямукъ татлы»

Битик – къыйыры болмагъан, бегитилген, тыйгъычы болгъан, чыгъар жери болмагъан орам неда жол, жер

Биттир – учуучу чычхан

Богъаз – долайны, тенгизни, кёлню, черекни къургъакъ жерге кирип тургъан кесеги

Бойсуз – алаша бойлу, бою къысха

Бокка – бёрк

Бугъей – чыранны жарылгъан жери

Бузжюрек - къайгъырмаучу, жарсымаучу, сансыз къараучу.

Бууадакъ – жууулуп жыйылгъан быстырны жыжымгъа бегитир ючюн хайырланыучу къысдыргъыкъчыкъ.

Басмагъа Османланы Хыйса жарашдыргъанды.
Поделиться: