«Акъ халат кийип, саусузгъа болушлукъ тапдырыу керти да насыпды»

Абдуллаланы Мухадинни жашы Залимхан Москвада Жидкевич атлы 71- чи шахар клиникада хирург болуп ишлейди. Бусагъатда коронавирусха къажау арада урунады.  Залимхан  юй бийчеси Этезланы Муссаны къызы Джамиля бла къызчыкълары Маринаны ёсдюредиле. Джамиля «Интеграл» школа-гимназияда ингилиз тилден  устазды, къызчыкълары да ары жюрюйдю. Залимхан чыгъармачылыкъ иш бла да кюрешеди, «Записки профессора Эльбаева» деген китабын басмалагъанды, Москваны жазыучуларыны биригиуюне киреди. Биз Абдулла улу бла онлайн халда ушакъ этгенбиз.

 

- Залимхан, кесигизни ишигизге тансыкъ болгъанмысыз?

- Ачыкъ айтханда, хау, пандемия не заманда бошалады деп, ашыгъып сакълайма. Бизни больницаны башчысы Россейни бек иги врачларындан бири Александр Леонидович Мясниковду. Сёлешгенлей турады, къайтырымы сакълайды ол да. Мен пандемиягъа дери лапороскоп бла аппендикс, аш орун, къан баргъан тамырла бла байламлы эм башха операцияла этип тургъанма. Къабарты-Малкъардан манга кёпле келедиле, кимине  кесим багъама, башха докторла керек болсала, ала бла танышдырама, иги клиникалагъа тюшерге болушама. Къысхасы, къолумдан келгенни аямайма. 

- Сиз Москвада иш къалай табалгъансыз? 

- Мен бизни университетни медицина факультетин бошап, республика больницада интернатурагъа барама. Анда Сулейман Хавпачев, Султан Пшуков, Бапыналаны Марат бла ишлегенме. Ала эм анамы къарындашы, сабий хирург Къумукъланы Залимхан  кёп затха юйретгендиле. Ординатураны уа Дагъыстанда медицина академияда профессор Абакар Магомедовну башчылыгъында  ётгенме, анда кюн сайын не бичакъ, не окъ жаралары бла адамланы багъа эдим.

Ординатурадан сора Нальчикде республикалы больницада профессор Мызыланы Исмайылны  башчылыгъында  аспирантурада окъугъанма, кандидат диссертациямы къоруулагъанма. 
Сора Москвагъа кетгенбиз. Мында Склифосовский атлы институтну мычымай жетген медицина болушлукъ машинасында ишлеп башлагъан эдим. Ишге уа  мен эрттеден таныгъан профессор Андрей Гуляев чакъыргъан эди. Не десек да, бир бирлерин ангылагъан, билген адамла бирлешселе, ишлерини къыйматы кёбейеди. Шёндюгю таматам Александр Мясников да бек тынгылы башчыды эм фахмулу врачды. 

- Сиз  китапла жазаргъа заман къалай табасыз?

-Мен ийнаннган адамма. Харам затладан узакъма, клублагъа жюрюмейме, ишден сора юйюрюме келеме, медицина бла байламлы эм суратлау литератураны, дагъыда Къуранны окъуйма.  Адамны  ниетинде болгъан жашауунда болады. 

Китап жазаргъа сюйген анга заман табарыкъды. Сабийлигимден бери сюе эдим жазыучу эм врач болургъа. Ючюнчю номерли школда литература кружокга жюрюп тургъанма. Алай устазыбыз Зоя Исмаиловна Шомахова: «Алгъа башыгъызны кечиндирирча усталыкъ алыгъыз да, андан сора жазыучула болурсуз», - деучю эди. Аны ол сёзлери  жюрегиме тюйрелген эдиле. 
Школ жылларымда Чеховну, Авиценнаны окъугъанма. Олег Ефремов ойнагъан «Дни хирурга Мишкина» деген фильмни бек сюйюучю эдим, ол мен ишлеген 71-чи номерли больницаны юсюнденди. Фильм бизде ишлеп кетген хирург Юлий Крейлинни китабына кёре алыннганды, баш жигит а заведующий Михаил Жадкевичди. Бусагъатда больница Жадкевични атын жюрютеди. Ма  алай сабийлигим бла шёндюгю жашауум байланнгандыла. 

- Сайларгъа онгугъуз болса, къайда жашарыкъ эдигиз?

- Быллымда! Сюйген жерим  Быллымды. Сюйген ашым – бушто бла хычин. Мен сабий садха жюрюмегенме. Аппам Омарланы Исмайылны, ыннам Элбайланы Шураны менде кёп къыйынлары барды. Ала мени иш кёллю этгендиле.  Анамы эгечи Асият  беш жылым толгъанлай, шолгъа жюрютюп башлагъан эди. Къарындашы Солтан а физкультурадан устаз болгъаны себепли спорт бла кюреширге юйретген эди. Асият  шёндю да башланнган класслада окъутады, Солтан а Быллымда школну директору болгъанды. Къалай терк учуп кетеди заман! Дагъыда аппамы,  ыннамы хайырларындан мен тауча сёлешеме, адет- тёрелерибизни билеме. Таматаланы къатында ёсген  насыпды. Школну уа Нальчикде бошагъанма. 

-Къабарты-Малкъардан келгенле кёпмюсюз Москвада?

- Бек кёп. Аланы араларында битеу Москва билген кючлю врачла бардыла. Сёз ючюн, Блохин атлы институтда онколог Али Мудунов, РАН-ны ара больницасында кардиолог Алийланы Амина, Неврологияны илму-излем институтунда невролог Энейланы Малика,  Иноземцев атлы больницада нейрохирург Ренат Камбиев, Россейли темир жолланы больницасында кардиолог Заур Шугушев эм башхала. 

- Ата журтугъуздан узакъда жашагъаныгъызгъа жюрегигиз къыйналамыды?

- Тансыкъ болама, алай жюрегим а къыйналмайды: Ата журтум  жюрегимдеди. Узакъда жашагъанлыкъгъа, мен туугъан жерими, адамларымы унутханмы этгенме? Тюз сюйгенимча сюйгенлей турама. Къызыбызгъа  Марина деп анамы (жаннетли болсун)  атын атагъанма. Анга жай каникуллада: «Тыш къыралгъа барып, солуп келейик», - десек, унамайды, Элбрус элде жууукъларыбызгъа  ашыгъады. Ёссе, мени жолуму бардырса, бек къууанырыкъма. Акъ халат кийип, саусузгъа болушхандан уллу къууанч къайда! Ушагъыбызны ахырында «Заман» газетни окъуучуларына саулукъ тилейме, адет-тёрелерибиз, тилибиз-динибиз къурумасынла. Хар ёсе келген сабийни  жаланда окъургъа угъай, ишлерге да юйретирге керекди. 

Байсыланы Марзият.
Поделиться: