Ашыгъыз бла дарманыгъыз бир бирлери бла келиширге тиийшлиди

Дарманла ичгенде не зат ашаргъа болады  деп,  арсарлы болабыз. Аны юсюнден врач Сотталаны Зулейха айтханды:

-Бир-бир  дарманланы сиз  ауузланнгынчы, андан сора неда ашарыкъ бла бирге  хайырланыргъа боллукъсуз. Алай быллай  препаратла  да бардыла – ашарыкъла  аланы  кючлерин кетередиле. Сёз ючюн, (какла, жемишле, мирзеу ундан жарашдырылгъан ётмек)  клетчаткадан бай эселе, дигоксинни, башха  жюрек  дарманланы - гликозидлени хайырларын жокъ этедиле. Башда сагъынылгъан дарманланы  врачла, жюрекни  тебиую бузулса, аны ишлеу тапсыз болса бередиле саусузгъа.

Сют эм андан этилген продуктла барысы да  антибиотиклени (тетрациклинни, ол къатышлары болгъанланы кючлерин кетередиле. Алай, бирси  жанындан а, сют продуктла  аурууну ачытыуун тыйгъан  бек белгили дарманланы орунларына кенг хайырланыладыла. Аспирин, ибупрофен, диклофенак эм  алагъа  ушагъан бирси дарманла аш оруннга хата келтиредиле. Сют а  аланы хаталарын аз этеди, аш орунда гастритден, язвадан  къоруулайды.

Ашарыкъны бир-бир къурамлары дарманланы хайырлыкъларын кёбейтедиле. Ол да иги тюйюлдю,   мардаланы артыкъ этип, алай бла уа  саусузгъа  чырмау  чыгъарадыла. Сёз ючюн, къыздырыучу ичги   ачытыуну, аурутууну, сантылыракъ этген дарманлагъа – парацетамолгъа, ол къошакълары болгъанлагъа  къошулса жарамайды.

Алай а нек болады? Спирт  энчи  ферментлени  кесине тартады. Аллай дарманлагъа  атларында «прил» къошакълары болгъанла- эналоприл, каптоприл, лизиноприл эм аллай башха  дарманла - саналадыла.

Ала барысы да  адамланы  чархындан АПФ-ни магъаналы элементи  - калийни кетерге къоймайдыла. Ол элемент къан тамырчыкълада болады, артыкъ мардада  болса, саусузну халы бютюнда  осалгъа айланады, жюрекни  тебиую бузулады.

Адамны чархында калий терк кёбеймез ючюн,  хобустаны, салатны чапырагъын, бананланы, апельсинлени, хант тузну кёп ашамазгъа керекди. Бир-бир антидепрессантла да  диета бла  шуёхлукъ жюрютмейдиле. Алайды да, диета кеси да  адамны  депрессия халгъа  жетдирип къояргъа  боллукъду. Кесигиз сагъыш этигиз, аш-азыкъ затланы  эркинлик берилмеген тизмелерине алкоголь (бютюнда бег а - осал жарашдырылгъан кючлю къызыл  чагъырла - портвейнле, хересле), бишлакъланы  мугутлары болгъан тюрлюлери, шоколад, къакъ этилген затла, маринадла, кийик жаныуарланы этлери, паштетле, икра,  къудору затладан этилген хантусла, кофеинлери болгъан  суусапла киредиле. Насыпха, аллай  тизмеге антидепрессантла барысы да  угъай,  пирлиндол, ниаламид, мокломобемид, ипронизанд дегенча эм алагъа  ушагъан башха  ингибиторла керекдиле.

Ашарыкъланы  эм  дарманланы  араларында  къаугъаладан къалай къутулургъа боллукъду? Дарманланы инструкцияларына эс буруп окъугъуз. Алада дарманны къалай  ичерге кереклисини, ала  къаллай ашарыкъ бла жарашмагъанларыны юсюнден шарт  айтылмай эсе,  дарманланы  ашардан бир  сагъат алгъа  неда  ашагъандан сора 2 сагъатдан сора  ичигиз. Дарманланы  бла поливитаминлени бирге хайырланмагъыз. Ала  бир бирлери бла  жарашмагъан кезиуле кёпдюле.

Байсыланы Марзият.
Поделиться: