Ёсюп келгенлеге тепсеуню, жырны дуниясын ача

Теммоланы Залина  Тырныаууз шахарда Абайланы Солтанбек атлы искусстволаны сабий школуну хореографиядан устазыды эм «Арабеск» ансабльни башчысыды. «Арабеск» республикалы, битеуроссей эм халкъла аралы  эришиуледе хорлагъан, аты айтылгъан ансамбльди. Залина бюгюн мени ушакъ  нёгеримди.

- Залина, «Арабескни» башчысы бол дегенлеринде, не зат сезген эдигиз, не затны юсюнден  эдиле сагъышларыгъыз?

- Биринчиден, арсарлы эдим. «Ансамбльни алгъын даражасында туталырмамы?»- деген соруу бар эди. Алай,экинчиден а ангылай эдим: «Арабексни» сакъларгъа керекди. Ол Тырныауузну, Элбрус районну, республиканы да ёхтемлигиди. Ишни къурагъан бек къыйынды, алай артда ол чачылмазча, оюлмазча, кюреширге тийишлиди. Сагъыш этгенимден сора, кесими бу огъурлу ишде сынаргъа оноу этеме. Бу школда музыканы дерслерине жюрюгенме, «Арабескде» да тепсегенме.          

Анам сабий садда юйретиучю болуп ишлей эди, къобузгъа, жыргъа бек уста эди. Жырларгъа мени «Жулдузчукъ» ансамбльде Жаппуланы Лейла  юйретгенди. Бусагъатда ол Шимал Кавказда искусстволаны институтуну вокал искусство кафедрасыны доцентиди. Школну бошагъанымда, Лейла Хаждаутовна миллет къобузну бёлюмюнде  окъусам сюе эди, алай жууукъларым, ол санда анам да, ыразы тюйюл эдиле да, педагогика колледжге барама. Насыпха, анда школлагъа эм сабий садлагъа музыкадан устазланы хазырлагъан бёлюм бар эди.

Анда Эмма  Каграманян кёп затха юйретгенди. Тырныауузгъа къайтып,сабий садда ишлеп башлайма. Ол заманда юйюр да къурап, эки сабийни анасы болгъанлыкъгъа, тепсеу бёлюмге кирирге умут этеме. Кертиси бла да, адам жюрегини ауазын эшитсе, анга кёре жашауун къураса, хар кюню да къууанчдан толады.

- Анагъа къыйынмыды устаз болгъан?

- Угъай. Ачыкъ айтханда, ишим бла юйюмю мен айыралмайма. Искусстволаны школу мени экинчи юйюмдю. Тырныауузну да бек сюеме, алай мында эр кишилеге иш жокъду, сабийлени атасы да узакъда ишлейди. Нальчикде юй ишлей турабыз, ол битгенлей, кёчерикбиз.

- Да сора«Арабескни» ишин ким  бардырлыкъды?

-Мени жеримде Анна Мананникова ишлеяллыкъ сунама, аны сабийле бла сёлеше билгенине сейир этеме. Ол Пятигорскде менеджмент жаны бла диплом да алгъанды…алай жанынг жырлай, тепсей эсе, не зат этериксе? Келгенди бизге. Нальчикге кёчген манга тынч боллукъ тюйюлдю, алай анда сабийлени окъутургъа, айнытыргъа кёбюрек онгла бардыла. Кесими юсюмден угъай, бусагъатда аланы юслеринден сагъыш этерге керекди. Анам мени, къарындашым Муратны кеси ёсдюргенди, атабыз эртте ёлген эди. Сора сабий садда сюйген ишинден кетип, жюн бла кюрешип башлагъан эди, бизни аягъы юсюбюзге салыр ючюн. Къойланы тюз къыркъгъанлай,  сатып ала эди да жюнню, сора жуууп, титип, тарап, сата эди. Ишлей, ишлей таннга чыгъып къалыучу эдик. Къарындашым шёндю Элбрус районну администрациясында жаш тёлю политика жаны бла баш специалистди. Бизни экибизге да аппам бла ыннам да кёп къыйын салгъандыла. Кёнделеннге барыргъа алай сюйюучю эдик, аппагъа бла ыннагъа. Аппа Улакъланы Зейтун фронтчу эм тарыхчы эди, ыннабыз Радимхан а школ интернатда ишлеучю эди.

- Не умутларыгъыз барды бусагъатда?

- Юйюбюзге теркирек кёчерге сюеме. Сора Франциягъа, Италиягъа барыргъа, аланы искусстволары бла шагъырейленирге. Дагъыда хауа шарда учаргъа! Тыш къыраллагъа барыргъа сюеме, алай харкюнлюк жашауда уа кёп адам жыйылгъан жерледе къыйналама, юйде тынч турургъа излейме, сабийле бла школ программагъа кирген битеу чыгъармаланы окъуйма, хар жолдан  аланы жигитлерини бир жангы шартларын ачама. Сабийле бизни айнытханлай турадыла!

Байсыланы Марзият.
Поделиться: