Бузукълукъ этгенлеге тазир салыннганды

«Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны хайырланыучула бла ишлеген бёлюмюню келечилери быйылны биринчи жарымында 101,6 минг юйде (фатарда) тинтиуле бардырып чыкъгъандыла. Бу ишни кезиуюнде кёк отлукъну эсеплеучю 147 приборгъа адамны къолу жетгенин ачыкълагъандыла. Дагъыда газ ызлагъа эркинликсиз къошулуу бла байламлы 558 шарт тохташдыргъандыла эмда абонентлени базасына тюшмей жылыу бла 255,8 минг квадрат метр жалчытылыннганын билгендиле. Бузукълукъ этгенлеге битеу да 45,9 миллион сом тазир салыннганды. Аны юсюне борчлары болгъан 599 абонентни газларын кесип кетгендиле.

Тинтиу иш бла кюрешген кезиуде компанияны келечилери адамлагъа ангылатыу билдириуле да юлешгендиле. Алада айтылгъаныча, хар ким да сотовый телефонуна «Мой ГАЗ» деген энчи приложенияны салып, анда кесини лицевой счётуна, приборуну кёргюзтюулерине кёз-къулакъ болуп турургъа, газ ючюн да анда тёлерге боллукъду. 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: