Аскерчиле тиклиги 45 градусха жетген къаялагъа ёрлеп эришедиле

Россейни Сауутланнган кючлерини, Росгвардияны эм Къалауурланы федерал службасыны аскерчилери «Кольцо Эльбруса» битеуаскер конкурсну чеклеринде КъМР-де «Таулада къаялы жерледен ётюу» деген энчи буйрукъланы толтурадыла.

Аскер альпинистле Терс-Къол чыранны тийресинде узунлугъу 150 метрге жетген къаягъа ёрлейдиле. Аны тиклиги 45 градусха жетгенин белгилерчады. Аскерчиле биргелерине элтген сауутланы, экипировканы ауурлугъу уа 30 килограммгъа жетеди.

Мындан ары «Десантирование эм марш-бросок», «Бузлу жерге ёрлеу», «Бузлу къаядан тюшюу», «Ачыгъанны къаядан энишге  тюшюрюу» деген бёлюмледе да эриширикдиле. Битеу да бирге конкурсха 150 адам къатышады. Ала тау жерледе энчи борчланы толтургъан аскерчиледиле.

 Эришиулени бёлюмю РФ-ни Къоруулау министерствосуну таулада хазырлыкъны «Терскъол» арасында бардырылады. Ала 4 августда бошаллыкъдыла.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: