«Д» витаминни жетишмегени билим алыугъа чырмау этеди

Алимле сабийле январьдан мартха дери къыйналып окъугъанларын тоташдыргъандыла, деп билдиредиле «Российская газетада». Глазго эм Кембридж университетле тинтиуле бардыргъандыла, ала Шотландиядан 800 мингден аслам школчуну саулукъларын бла окъууда жетишимлиликлерин сюзгендиле. Ала ачыкълагъанларына кёре, октябрь, декабрь айда туугъан сабийлени араларында дислексия аслам жайылыпды, ала окъургъа эм жазаргъа да къыйналып юйренедиле. Баям, ол аланы аналары ауурлулукълары болгъан кезиуде «Д» витаминни кереклисича бир алмагъанлары бла байламлыды.

Великобританияны саулукъ сакълау жаны бла ведомствосу битеу абаданлагъа сентябрьден башлап февральгъа дери «Д» витаминни хайырлана турургъа чакъыргъаны да бошдан тюйюлдю. Аны сылтауу уа бу кезиуде инсоляция азайгъаны эмда чархда ол витамин жетишмегени бла байламлыды.

Айтылгъан оюмлагъа кёре, ауурлулукълары болгъан тиширыула, медиклени рекомендацияларын толтуруп, бу витаминни иче турсала эди, окъууда проблемаланы 11 процентинден къутулургъа боллукъ эди. Тинтиулени эсеплери басмаланнган эпидемиологиядан америкалы журнал анга шагъатлыкъгъа Глазго институтну профессору Джилл Пеллни сёзлерин келтиреди: «Д» витаминни ана сабий сакълагъан кезиуню биринчи айларында, эм игиси уа ауурлугъу болгъунчу дери да кереклисича бир алыргъа керекди». Башхача айтханда, тиширыугъа бала табаргъа умут этген кезиуюнден башлап бу витаминни хайырланыргъа жарарыкъды, алай алгъа врач бла сёлеширге керек боллукъду.

Басмагъа Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: