Ал жанында – бюджет бёлюмде уруннганланы айлыкъларын кётюрюу

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков бюджет бёлюмню ишчилерини айлыкъларын кётюрюу соруула жаны бла кенгеш бардыргъанды. Бюджет организациялада уруннганланы хакъларын кётюрюу борч регионну оноучусуну КъМР-ни Парламентине жыл сайын этген быйылгъы Посланиясында да салыннганды, Россейни Президенти Владимир Путинни буйрукъларына тийишлиликде.

Кенгешни ача, Казбек Коков былай дегенди: «Иш хакъны кётюрюу, адамла керти да тюшюрген файдалыкъ бизни республикагъа магъаналылай къалады. Инфляцияны да ол жанын бютюн туура этеди». Кесини сёзюнде ол республиканы бюджет бёлюмюнде бюгюнлюкде 46 мингден артыкъ адам уруннганларын белгилегенди – социал ишчиле, билим бериуде, саулукъ сакълауда, маданиятда эм спортда кюрешгенле. Республиканы Башчысы бла кенгешде бюджет организацияланы бир-бир къауум ишчилерини къолайлыкъларын ёсдюрюрча оноу этилгенди.

Елена Лисун билдиргеннге кёре, республикалы бюджетден финансирование этилген маданиятны, билим бериуню, спортну, социал бёлюмню казна, бюджет эм автоном учрежденияларыны ишчилерини айлыкъларыны 10 процентге кётюрюлюу 2021 жылда 1 августдан башлап бериллик тёлеулеге къошуллукъду. Аны бла бирге спорт тренерлени хакълары, КъМР-ни Башчысыны Посланиясына тийишлиликде, 26 000 сомгъа дери жетерикди, бусагъатда аланы айлыкълары 17-18 мингди.  Муниципал учрежденияланы ишчилерини хакъларыны аллай кётюрюлюую муниципал къуралыуланы жер-жерли администрацияларыны даражаларында боллукъду.

Айлыкъны он процентли кётюрюлюую къырал ишчиледе эм къырал граждан службаны къуллукълары болмагъан къырал власть органланы ишчилеринде да боллукъду. Документни кючю къырал къуллукълада уруннганлагъа жайылмайды, ол санда республиканы Башчысына, КъМР-ни Парламентини депутатларына, къырал властьны тотуруучу органларыны таматаларына (КъМР-ни Правительствосуну Председателине, аны орунбасарларына эм министрлеге).

Елена Лисун эсгертгенича, быйыл айлыкъны кётюрюуге 500 миллион сом салыннганды. Тийишли ырысхы энчи налог эм налог болмагъан файдаладан чыгъарыллыкъды, андан сора да федерал бюджетден сбалансированностьха бёлюннген дотацияладан.

Казбек Коков бюджет организацияланы ишчилерини хакъларын ёсдюрюу республика арт эки жылны ичинде аланы жалчытыу аслам къоранчланы излеп тургъан коммерциялы кредитледен къутулгъаныны, 2020 жылда республиканы кесини энчи файдалыгъы кётюрюлгенини себебинден болгъанын чертгенди. Айлыкъны кезиу-кезиу кётюрюу программа алгъадан окъуна келлик юч жылгъа жарашдырылгъанды. 2022 эм 2023 жыллагъа ырысхы бёлюнюпдю, аны жыл сайын ёсюую индексацияны эсге алып 1,2 эм 1,5 миллиард сомдан аслам боллукъду.

Республиканы оноучусу бюджет бёлюмню ишчилерини айлыкъларын кётюрюуню планированиясын этерге онг болгъаны финанс эм экономика болумну тийишли анализини эм оюмлап хазырланнган оноуланы эсеби болгъанын чертгенди.  Ахырында Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу жаны бла иш республиканы социал политикасыны магъаналы ызы болгъанына эс бургъанды.

Кенгешге КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини къуллугъун болжал халда толтургъан Муаед Кунижев, КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров, КъМР-ни урунуу эм социал къоруулау министри Асанланы Алим, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов, КъМР-ни маданият министри Мухадин Кумахов, КъМР-ни финансла министри Елена Лисун, КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, КъМР-ни спорт министри Ислам Хасанов къатышхандыла.

 

Поделиться: