Къолдан келгенни аямайдыла

Черек районну билим берген учрежденияларында  ремонт ишле къыстау барадыла. Аланы ата-анала, устазла да, биригип, кеслери  тамамлайдыла. Элчи къызчыкъла бла жашчыкъла 1 сентябрьде жангыртылгъан, таза, жарыкъ класслагъа  келир ючюн къолдан келгенни аямайдыла.

Герпегежде орта школну  директорну окъутуу жаны бла  орунбасары Созайланы Лейля Пашаевна айтханнга кёре, мында да жангыртыу ишлени асламысын школчула, аланы ата-аналары, устазла да тамамлайдыла. Ала барысы да  таза жюрекден болушлукъ этедиле, бир кибик ахшы урунадыла.  Эм тирилени араларында ол Гайыланы Мариямны, Кючмезланы Аминатны, онунчу классны окъуучулары Кючмезланы Залинаны, Жангоразланы Изабелланы, Герузланы  Фатиматны  энчи белгилегенди.

Битеу класслада эски болгъан ток ызла, кёп жерледе эрттеден бери жанмай тургъан чыракъла алышыннгандыла, бир- бир кабинетледе полгъа жангы линолеум салыннганды. Мындан ары  мектепни спорт залына ремонт этилликди. Аны да полун, къабыргъаларын да бояргъа керекди. Жууукъ заманда окъуу юйню арбазы, анга жууукъда жерле да  кир-кипчикден тазаланырыкъдыла, деп билдиргендиле бизге Черек районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.
 

Люба Адилова.
Поделиться: