Майдалланы асламысы – элбрусчу спортчулада

Тырныауузну В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексинде каратеден Къабарты-Малкъарны биринчилиги бла Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне аталгъан эришиу бардырылгъандыла.

Биринчиликде Элбрус районну олимпиада резервли спорт школундан каратечиле 11 майдал къытхандыла. Къызлада кеслерини ауурлукъ эм жыл сан къауумларында «алтынны» - Жанна Жанова, «кюмюшню» Дайана Жемухова бла Эльмира Керимова алгъандыла. Ангелина Лазаренко ючюнчю жерге чыкъгъанды. Жашлада Непеланы Омар хорлагъанды. Ислам Кушхов, Къурманланы Къаншаубий, Гелястанланы Солтан, Байзуллаланы Аслан – экинчиле, Ислам Юнусов бла Мурат Газиев ючюнчюле болгъандыла. Ала энди Россейни биринчилигинде сермеширикдиле, ол Нальчикде 26-30  апрельде ётерикди.

Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне аталгъан республикалы эришиуге  6-11-жыллыкъ каратечиледен жюзден асламы  къатышханды. Мында да Элбрус районну келечилери майдалланы асламысын жыйгъандыла. Биринчи жерге Гежаланы Лейля бла Оракъланы Алий чыкъгъандыла. Экинчисин Уяналаны Самира, Атмурзаланы Зухра, Артур Карданов алгъандыла. Мария Шмакова, Лиана Хатчукова, Джамиля Ахмедова, Константин Шогенов, Хасан Эрзнукаев, Гежаланы Ислам, Инал Губашиев ючюнчюле болгъандыла.

Спортчуланы тренерле Руслан Нахушев, Евгений Могилевец, Владимир Юнусов бла Арсен Губашиев юйретедиле.

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: