Эки ыйыкъны ичинде эсепге 2,5 минг адам тургъанды

Эки ыйыкъны ичинде «Единая Россияны» «ПолитСтартап» проектине къатышыргъа сюйгенлерин 2,5 минг адам билдиргендиле. Бютюнда кёп заявкала Санкт-Петербургдан, Кърымдан, Татарстандан, Волгоград, Мурманск, Ростов эм Москва областьладан келгендиле. Аны юсюнден партияны Генеральный советини президиумуну келечиси РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Алена Аршинова билдиргенди.

- Быйыл проект 36 регионда бардырылады. Ол башланнгандан бери озгъан эки ыйыкъны ичинде анга 2,5 минг заявка берилгенди. Проектге къатышып, 2019 жылда административ аралагъа 572 адам эмда законла чыгъарыучу органлагъа 544 адам сайланыргъа сюйгенлерин билдиргендиле. Партияны баш борчу айырыула аллы къол кётюрюуге жаш тёлюню не къадар кёп къатышдырыргъа, аланы къол кётюрюу кампанияны энчиликлерине юйретиргеди,-дегенди ол.
 

Проект «Жаш тёлю гвардияны» болушлугъу бла толтурулады. Быйыл а бу жаш тёлю организация айырыула аллы къол кётюрюуге 10 минг адамны хазырларгъа белгилейди, «ПолитСтартап» а бу кампаниягъа хазырлауну баш амалы боллукъду.

Жаш кандидатланы хазырларгъа эм айырыучуланы сорууларын тамамларгъа уа «Жаш тёлю айырыу штабла – 2019» деген проект болушурукъду. Аны «Жаш тёлю гвардия» къыралны 13 субъектинде тамамларыкъды. Аны юсюнден организацияны координация советини башчысыны орунбасары, регионлада политиканы эм айырыунланы бардырыугъа жууаплы Иван Дзюбан айтханды.

Проектни биринчи кезиуюндеча, анга къатышханлагъа белгили политикле насийхатчылыкъ этерикдиле. Алай бла «ПолитСтартапны» келечилери къыралда белгили адамла бла танышыргъа, алагъа соруула берирге боллукъдула, ол санда  «Единая Россияны» Генеральный советини секретарыны орунбасарлары Ольга Баталина, Евгений Ревенко, Александр Грибов, Къырал Думаны депутатлары Сергей Боярский, Денис Кравченко, Максим Сураев эм башхала бла. Дагъыда бу ишге политологла, политтехнологда  Дмитрий Гусев, Евгений Минченко, Дмитрий Орлов да къатышырыкълары белгиленеди.

Партияны КъМР-де регион бёлюмюню толтуруучу комитетини таматасыны орунбасары Руслан Бицуев кесини оюмун айта, проект тири башланнганын чертгенди. Регионда да юйретиучюле айырылгъандыла, бу ишге  партияны бёлюмюню оноучулары, КъМР-ни Парламентини депутатлары къатышырыкъдыла. «Жаш тёлю гвардияны» бла законла чыгъарычу органны Жаш тёлю палатасыны депутатлары, вузланы студентлери, орта профессионал билим бериу учрежденияланы окъуучулары бла тюбешиулени графиги къуралгъанды.

Эсигизге салайыкъ, «ПолитСтартап» проект партияны тизгинлерин жангыртыр мурат бла бардырылады. Анга 35 жылгъа дери жаш адамла къатышыргъа боллукъдула. Ала уа политика жаны бла окъуу программаланы ётюп, билимлерин кенгертирге боллукъдула. Проект 2018 жылда башланнганды, ол кезиуде анга къыралны 24 регионундан 1609 адам къатышхандыла, аладан 87-си «Единая Россия»  партияны депутатларына айырылгъандыла.

Владилен Печонов.
Поделиться: