Башхаланы жарсыуларына уллу кёллю болмау

Озгъан шабат кюн Нальчикде  "Ностальжи" кафеге бир да болмагъанча кёп адам жыйылгъан эди. Келгенлени хар бирине да босагъадан окъуна жарыкъ тюбегендиле, сабийлерине уа  бёркчюкле, илляула да юлешгендиле. Андан сора    татлы ашарыкъладан толгъан столлагъа  чакъыргъандыла. Артыкъ уллу болмагъан залда ол кюн   жетмишге жууукъ  адам олтура эди. "Кураж" къауум оюнлары, жырлары бла да  къонакъланы  эрикдирмей тургъанды.
 

Жарыкъ ингирни  "Феникс декор" агентство эмда жаш  адамланы къаууму КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосуну  себеплиги бла   саусуз къызчыкълагъа бла жашчыкълагъа   къолларындан келген болушлукъну этер муратда къурагъандыла. Аны ючюн алгъаракъладан окъуна  социал сетьледе  жандауурлукъ акция бардырлыкъларыны юсюнден билдиргендиле.  Билетле къурап да сатхандыла.
 

  -Бизни акциябызгъа къатышыргъа сюйгенлени саны ал эки-юч кюнде  окъуна иги кесек болгъанды.   Къысха заманны ичинде иги кесек билет сатылгъанды. Бюгюн а аланы алгъанлагъа эмда башха болушлукъ этгенлеге   ыразылыгъыбызны билдирир ючюн  чакъыргъанбыз бери. Бизни этгенибиз эслеринде къалыр ючюн  хар бирине саугъачыкъ да хазырлагъанбыз,- дегенди министерствону жаш тёлю бла ишлеу жаны бла арасыны директору  Марина  Кушхова.

Ол республикада жан аурута билгенле кёп болгъанларын уллу ыразылыкъ бла айтады. «Билетлени сатып бошагъаныбыздан сора да, танышларыбыз, шуёхларыбыз, аны къой -  бизни ёмюрлеринде кёрмегенле, бютюн да бег а жаш адамла,  келип, акциягъа бизни да кошугъуз деп тилегендиле. Бирлери ахча, башхалары суусап суула, ючюнчюлери кеслери хазырлагъан татлы ашарыкъла келтиргендиле»,-дейди  Марина.

Юридический илмуланы кандидаты Асият Тлупова  саусуз сабийлеге болушлукъ этерге керекди деп эшитгенлей,  олсагъат акциягъа къошулгъанды.  «Кесимде да  гитче жашчыкъ ёсюп келеди. Жашауда аз тюрлю болмайды. Аны себепли бюгюн  эртте къобуп, бу сиз кёрген  пироженоелени, печеньяланы да кесим биширгенме. Билетледен жыйылгъан ахчагъа уа интернатха, сабий садха да  спорт керекле аллыкъбыз»,- дегенди ол.

"Ностальжиге" келгенлени алларында республикада атлары кенг белгили артистле жырлагъандыла, ярмарка ишлегенди,  жаш дизайнерлени, сурат алыучуланы, художниклени ишлери да сатылгъандыла. Аладан тюшген ахча да  сабийлеге къоратыллыкъды.

Холаланы Марзият.
Поделиться: