МВД-ны билим бериу учрежденияларына кирирге онг барды

РФ-ни Ич ишле министерствосуну билим бериу организацияларында окъургъа сюйгенле чакъырыладыла. Кандидатла РФ-ни инсанлары болургъа керекдиле, аланы миллетлерине, социал болумлары, къолайлыкълары, динлери, жамауат организациялада ишлери  эсге алынмайды.  РФ-ни Сауутланнган кючлеринде къуллукъ этгенле, граждан жаш тёлю да кирирге эркиндиле. Жаланда  регионда ич ишле органны жууаплы бёлюмюне заявление жазаргъа керекди. Анда атын, тукъумун, атасыны атын, къайсы билим бериу учреждениягъа, факультетге кирирге сюйгенин билдирирге тийишлиди.

Окъургъа барлыкъла  КъМР-де МВД-ны медико-санитар бёлюмюнде аскер комиссияны эмда психология диагностика арада психофизиология жаны бла тинтиуледен ётедиле. Аладан сора физкультурадан зачет да бериледи. 

 2019 жылда Россейни Ич ишле министерствосуну билим бериу учрежденияларына окъуугъа алыуну планына кёре  Къабарты-Малкъардан абитуриентле бу вузлагъа кирирге боллукъдула:

1. РФ-ни МВД-сыны Краснодарда университетинде бу усталыкълагъа: 
 

- право низамны сакълау системада информация технологияланы къоркъуусузлукълары, «Право низамны сакълау системада информацияны сакълауну технологиялары»;

-  миллет къоркъуусузлукъну право жаны бла жалчытыу, уголовный-право;

- «Административ къуллукъ», «ГИБДД-ны бёлюмлеринде административ къуллукъ», «Оператив-излеу къуллукъ».

 2. РФ-ни МВД-сыны Краснодарда университетини Новороссийскде бёлюмюне:

- право низамны сакълау, «Оператив-излеу къуллукъ».

3. РФ-ни МВД-сыны Краснодарда университетини Ставропольда бёлюмюне:

 -  миллет къоркъуусузлукъну право жаны бла жалчытыу, уголовный-право;

- право низамны сакълау, «Оператив-излеу къуллукъ», «Административ къуллукъ».

4. РФ-ни МВД-сыны Волгоградда академиясына:

-  миллет къоркъуусузлукъну право жаны бла жалчытыу, уголовный-право;

- сюд экспертиза, «Криминалист экспертиза».

5. РФ-ни МВД-сыны Нижегород  академиясына:

- экономика къоркъуусузлукъ, «Экономика къоркъуусузлукъну экономика-право жаны бла жалчытыу».

6. РФ-ни МВД-сыны Воронежде институтуна: 

- энчи связь системаны инфокоммуникация технологиялары, «Связь системаланы къурау эм хайырланыу».

7. РФ-ни МВД-сыны Ростовда юридический институтуна:
 

-  миллет къоркъуусузлукъну право жаны бла жалчытыу, уголовный-право;

-  право низамны сакълау, «Оператив-излеу къуллукъ», «Административ къуллукъ».

8. РФ-ни МВД-сыны Уфада юридический институтуна:
 

- право низамны сакълау, «Оператив-излеу къуллукъ».

9. РФ-ни МВД-сыны Астраханьда суворов аскер училищесине (8-чи классны окъуучулары, 15 жыллары толмагъан эсе)
 

10. РФ-ни МВД-сыны Новочеркасскда суворов аскер училищесине (8-чи классны окъуучулары, 15 жыллары толмагъан эсе).

  Белгиленнген окъуу учреждениялагъа Бир къырал экзаменни  эсеплерине кёре аладыла. 

Толу шартланы  КъМР-де МВД-ны «къызыу ызны» телефонуна сёлешип билирге боллукъду: 49-52-22. РФ-ни МВД-сыны билим бериу учрежденияларына кириуню, документлени хазырлауну юслеринден сорууланы жашагъан жеригизде ич ишле органланы кадрла жаны бла бёлюмлерине берирге тийишлиди. 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: