Пенсиячылагъа компьютер курсла жангыдан ачылгъандыла

РФ-ни Пенсия фондуну Чегем районда жер-жерли бёлюмю абадан адамланы компьютерге юйретиуню жангы курсларын ачханды. Биринчи дерсге аны  башчысы Алим Карданов, районну пенсиячыларыны союзуну таматасы Махти Кабардиков,  ветеран организацияны башчысы Борис Арипшев, сакъатланы район обществоларыны башчысы Михаил Бегидов  эм башхала келгендиле. 
 
Жыйылгъанланы алгъышлай, Алим Карданов пенсиячыланы компьютерге сау жылны юйретириклерин билдиргенди. «Алай бла бир жылны ичинде аслам адамны жангы технология бла шагъырейлендирирге, ала кёп жумушларын Интернетни юсю бла толтурурча этерге боллукъду. Бу проектни дагъыда бир мураты - абаданла къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан бирикдирилген порталны www.gosuslugi.ru хайырлана билирча этергеди»,-дегенди.  
 
Юйретиу программаны жарашдыргъанда, информация технология жаны бла специалист дерслени бардырыуну графигин,  окъутуллукъ материалланы къауумун КъМР-ни Пенсиячыларыны союзу бла бирге къурайды. Анга методика инструкцияла, болушлукъ этген информация къагъытла да киредиле. Бу мадарланы хайырындан бир айны ичинде аппала бла аммала Интернетде керекли билдириулени, жангылыкъланы табаргъа юйренедиле, сетьде бир бирлерине письмола окъуна иедиле.  Абаданлагъа бу дерсле сейир болгъанларын, ала устазларына соруула берирге уялмагъанларын  эм артда Интернетни тири хайырланып тебирегенлерин да белгилерге тийишлиди. 
 
Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: