Кир-кипчик тёбелени къурутургъа ахча бёлюнюрюкдю

Къабарты-Малкъар  свалкаланы къурутургъа  деп ахча бёлюнюрюк  регионланы санына киргенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну пресс-службасындан.  

- Келир жыл отуз регионнга кир-кипчик тёгюлген 42 жерни къурутургъа себеплик этилликди. Аллай субъектлени араларында:  Къабарты-Малкъар, Къарачай-Черкес, Ингушетия республикала, Алтай край, Астрахань, Владимир, Волгоград, Калининград, Липецк эм Москва областьла бардыла.    

Быйыл быллай жерлени тазалаугъа бюджетден жети миллиард сом чакълы бёлюнюрюкдю. Дагъыда юч миллиардны регионла кеслери къошарыкъдыла. Ахча кир-кипчик эркинликсиз тёгюлген 21 жерни эм табийгъатха уллу заран салгъан къалгъан-къулгъанла сакъланнган 27 объектни жабаргъа къоратыллыкъды.

 

Бизни корр.
Поделиться: