Ата-анала Бир къырал экзаменни бериу къайгъыларын кеслеринде сынагъандыла

Къабарты-Малкъар  «Ата- анала ЕГЭ-ни берген бир кюн»  деген  битеуроссей акциягъа къошулгъанды.  Ол  билим бериуге эм илмугъа надзор этген федеральный службаны башламчылыгъы бла къуралгъанды.

Орус тилден сынау экзамен 26 февральда  республиканы битеу муниципал  къуралыуларында бардырылгъанды, кеси да школчула берген Бир къырал экзаменни кезиуюнде суралгъан  жорукъла бла ётгенди.  

Акциягъа  республиканы битеу да 600-ге жууукъ  адам, ол санда быйыл школну бошай тургъанланы ата-аналары,  КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну, муниципалитетледе билим бериу жаны бла управленияланы, асламлы информация органланы  эмда  жамауат организацияланы  келечилери да  къатышхандыла.

-Бизни баш борчубуз, сабийле экзаменледен къоркъмазча,  ахыр   аттестациягъа тынгылы хазырланырча этиудю.  Аланы бериуню къайгъыларын   кеслери  сынагъан абаданла сабийлерин къайгъырмазгъа,  таукел болургъа, жаланда билимлерине базыныргъа тюшюндюраллыкъдыла,-  дегенди   КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Ауэс Кумыков.

Сынаугъа  къатышханла  жамауат къараучула бла танышхандыла,  Бир къырал экзаменни къурагъанла бла да шагъырейленнгендиле. Андан сора да, алагъа  аудиториялада  школчуланы къалай олтуртурукъларын, бланкланы толтурууну амалларын эмда ЕГЭ-ни бергенле   материалларын   хазырлагъанларындан сора  аланы  сканерден ётдюргенлерин  да кёргюзтгендиле.

-Абаданла тамамларыкъ сынау ишле   2019 жылда ЕГЭ-ге кёре   школчулагъа бериллик заданияладан  азыракъдыла. Сынаудан ётгенле, аны эсеплерин  бюгюн билликдиле,- дегенди  республиканы жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону  бёлюмюню таматасы  Оксана Дышекова.

Эсигизге салайыкъ, «Ата-анала  ЕГЭ-ни берген бир кюн» деген акция 2017 жылда къуралгъанды. Анга РФ-ни битеу субъектлери  къатышадыла.

Экзаменлени болжалындан алгъа  бериу  20 мартдан 10  апрельге дери бардырыллыкъды, баш сынаула уа  27 майдан 1 июльгъа дери ётерикдиле.

Холаланы Марзият.
Поделиться: