Аны ариу сыфаты, энчи фахмусу кёп жюреклени учундургъанды

«Тамашалыкъ ёмюр» деген проектде баш жигитледен бирин ойнагъаны бла белгили болгъан европалы эм тюрк актриса Мерьем Узерли. Ол Хюррем султанны сыфатын иги ачыкълагъаны бла байламлы, сериалны биринчи сериясын кёргюзтгенлей окъуна кесин сюйдюргенди къараучулагъа. Бюгюнлюкде аны Европада, Азияны къыралларында да таныйдыла, Россейде да кесин сюйдюргенди.

Мерьем Сахра Узерли 1983 жылда Кассел деген немисли шахарда туугъанды. Къызчыкъгъа дери да немисли тиширыу Урсуланы бла тюрклю эр киши Хусейнни юйюрлеринде эки жаш ёсе эдиле – Денни бла Кристофер. Эки жаш да Мерьемни ёге къарындашларыдыла, Джанан а туугъан эгечиди.

Узерлини актёр итиниулюгю 5 жыл болгъанында башланнганды. Бу жыл санда къызчыкъ, атасыны шуёху таматалыкъ этген театрны сахнасына биринчи кере чыкъгъанды. Заманы жетгенде, аны искусство жаны бла школгъа элтгендиле. Театр сахнада бла школ постановкалада ойнай, къызчыкъ практикасын андан ары бардыргъанды.

Мектепни бошаргъа Узерли актёр усталыкъгъа юйренирге къайсы вузгъа окъургъа кирсем иги болур деген сагъышда эди. Сайлауун Гамбургда театр школда тохтатады. Ары кирген да тынч тюйюлдю. 300 абитуриентден 5-син сайлагъандыла. Аланы араларында Мерьем да болгъанды.

Юч жылдан окъууну бошагъандан сора жаш актриса алты жылны ичинде Гамбургда театрлада ишлегенди. Алай кесини усталыгъында кётюрюлюрге излеп, Берлиннге жашаргъа кёчеди. Ал кезиуде ыразы эди: театрда кёрюне, кинофильмледе ойнап башлагъанды. Биринчи кере гитче рольну «Инга Линдстрём» деген фильмде ойнагъанды.

Ызы бла – бир къауум немисли фильмледе эпизодла. «Энди уа балет» деген урушну юсюнден кинолентада экинчи планны жигитин кёргюзтгенди. Аз да белгилилиг а «Артха къайталмазча жолоучулукъ» деген фильмден сора келгенди. Ол энчи агентни жетишимли сыфатлагъанды. «Алтын апельсин» халкъла аралы кинофестивальда бу роль ючюн анга саугъа берилгенди.

Андан сора Узерлини чыгъармачылыкъ жолунда жангылыкъла алыкъа жокъ эдиле. Бу кезиуде анга къыз нёгери сёлешип, Тюркде деменгили проект хазырлана турады, анда баш жигитни ролюн ойнаргъа буюрургъа боллукъларын да сездиреди. Ол заманда бир кинопроектге да къатышмагъаны бла байламлы, анга жолоучулукъгъа хазырланыргъа бир кюн керек болгъанды.

Мерьем тюрк тилни билмегени «Тамашалыкъ ёмюрде» кастингни ётюп, баш рольну алыргъа тыйгъыч болмагъанды. Бу фильмде Осман империягъа султан Сулейман патчахлыкъ этген кезиу суратланады. Узерли анда султанны къатынларындан бирин – кърым татарлыла урлагъан къызны – Роксолананы – ойнаргъа керек эди. Алай бла актрисаны тюрк тилни билмегени эм чалдырып сёлешиую бютюнда тап келишгенди. Бир ауукъ замандан татарлы къызгъа тюрк тилде шатык сёлеширге тюшеди. Мерьемге ол да къыйын болмагъанды.

«Тамашалыкъ ёмюр» биринчи серияларындан окъуна адамланы экрандан айырылмазча этгенди. Актрисаны Тюркде бек сюйгендиле. Мерьемге бу къыралда тиширыуну ариу сыфатыны юлгюсю деп атагъандыла, миллет кинематографияны жулдузлары бла бир тизгиннге салгъандыла.

Проектде Роксолананы бла Хюррем султанны сыфатларында актриса 99 серияда кёрюннгенди. Халкъла аралы белгилилик бла бирге кёп саугъала бла премияла алгъанды. Аланы араларында Анталияны телевидениясыны премиясы, «Алтын гебенек» статуэтка, «Жылны жулдузу» деген саугъа. Съёмкала 2011 жылдан башлап 2013 жылда майгъа дери бардырылгъандыла. Ол заманда Мерьем, сунмай тургъанлай, жыйылышып Берлиннге кетип къалады. Алай бла режиссёр Вахиде Перчин баш жигитни ролюн ойнаргъа чакъырады.

Узерлини сериалдан кетгенини бир ненча сылтауун айтадыла. Аладан бири – профессионал арыгъанлыкъ эм бошалмагъан съёмкала бла байламлы нерваларыны къыйналыулары. Аны актриса кеси да белгилейди. Мерьемни бу тюрк проектге къатышханы сайлагъан усталыгъында ёсюуюне эмда белгили болуууна ахшы себеплик этгенди. Аны бла бирге уа кесине жангы къыз нёгерле – Селен Озтюркню, Нур Феттахоглуну эм Сельма Эргечни – тапханды.

Проектден кетгенден сора актриса бир къауум проблемагъа тюбегенди. Контрактха кёре, ол «Тамашалыкъ ёмюрню» кёргюзтген кезиуде башха проектде ишлерге жарамай эди. Аны бузгъан къадарда ол бир миллион доллар штраф тёлерге керек эди. Алай 2015 жылда Мерьем экраннга энтта да Роксолананы ролюнда къайтыргъа эркин этгендиле. Сериалны къурагъанла жангы проект башларгъа умутлу эдиле. Ол башында сагъынылгъан проектни битеу сезонларыны сюжетлерине кёре къураллыкъды.

2015 жылда хунерли актрисаны сюйгенле аны «Ананы жарасы» деген сериалда кёргендиле. Кинофильмни Турцияда, Хорватияда, Боснияда алдыргъандыла. Бир жылдан сора «Кечени патчах къызы» деген проектге къатышыргъа чакъыргъандыла. Узерли анда, французлу тиширыуну бла тюрклю эр кишини къызын ойнай, ариу ийисли духла этген къызны сыфатын къурагъанды. Гитче рейтинги болгъаны бла байламлы проектни къурагъанла аны кёпге созмай жапхандыла.

Ызы бла ол «Джингёз Реджаиде» - Гёзени, «Бирси жанда» Сараны сыфатларын бек тынгылы къурагъанды, алай ала анга уллу белгилилиг а келтирмегендиле.

2014 жылны февралында Мерьем къызчыкъ табады, атына да Лара деп атайды. Тюрклю предприниматель Джан Атеш къызчыкъны ёсдюрюуге тири къатышады. Актриса айтханнга кёре, ол жумушлагъа аны эркинлиги толусунлай сакъланады. Алай кесини жашауун предприниматель бла байламлы этмейди Мерьем.

«Берлинар-2019» фестивальда актриса жангы сайлагъан адамы бла кёрюннгенди. Ол Голливуд бла терен байламлыкъла жюрютген араплы продюсер Мохамед Аль-Туркиди. Алай актриса аны юсюнден кёп айтыргъа сюймегенди. Баям, ол алыкъа кесини жашауун бир адам бла да байларгъа излемейди.

2020 жылны январында Мерьем экинчи къызчыгъын табады, атына да Лили Кои деп атайды. Актриса юйюрюн багъалайды. Аны уллу эгечи Джанан да, эгечинден артха къалмай, бек фахмулуду. Ол жашауун музыка бла байлагъанды, кесини жыр къаууму барды, ала бла концертле да къурайды, жыр жыйымдыкъла чыгъарадыла.

Мерьем Узерли Германияны бла Тюркню кинематография жашаууна тири къатышады. Ол Берлинни кинофестивалына хар заманда къонакъгъа чакъырылады, аны бла бирге уа Стамбулда жыйылыулагъа да сюйюп барады.

Этезланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: