Социал тёлеулени ёлчемлери кёбейтилгенди

Быйыл февральда Пенсия фонддан берилген социал тёлеуле, 2020 жылда инфляцияны ёлчемине кёре, 4,9 процентге кёбейтилгендиле. Ол санда ай сайын берилген тёлеу да (ЕДВ), аны республикада  федерал льготалагъа тийишли 75 786 адам аладыла, ол санда саулукъларына радиацияны хатасы жетгенле, сакъатла, ветеранла, Совет Союзну эм Россейни Жигитлери, Социализм Урунууну Жигитлери эм башхала. 

Социал жумушланы къауумуну (НСУ) багъасы да ёсгенди. Законнга тийишлиликде ол ЕДВ-ны алгъанланы барысына да бериледи, инсан ахчаны неда НСУ-ну кесин сайларгъа эркинди. Ахча бла тергегенде, ол бусагъатда бир айгъа 1 211,66 сомду. НСУ-гъа дарманла эм сакъат сабийни багъыу аш-азыкъ бла жалчытыу (933,25 сом), санатор-курорт багъыугъа путёвка (144,37 сом), бакъгъан жерге темир жол неда шахарла аралы транспорт барып келиу (134,04 сом) киредиле. Андан тышында, ёлген пенсиячыны асыраугъа берилген ахча да кёбейтилгенди, энди ол 6 424,98 сомду. Бу тёлеу ауушхан бир жерде ишлемеген эсе алынады.

Бу ишлеге бюджетден 435 миллиард сом бёлюннгенди, деп билдиредиле Пенсия фондну регионда бёлюмюню пресс-службасындан.

Билдириуле дайым этилликдиле

Быйылдан башлап, Россейни Пенсия (ПФ) фонду 45 жылдан абадан адамлагъа пенсия счётларыны, стажларыны эм боллукъ страховой пенсияларыны ёлчемини юсюнден юч жылгъа бир кере билдире турлукъду. Аны юсюнден информация фондну сайтында гражданинни энчи кабинетине неда къырал жумушланы порталында кабинетине ийиликди.

Бу жангычылыкъ абаданлагъа пенсия эркинликлерин билирге, тёлеулерини ёлчемин кёбейтирча мадарла этерге (пенсия балларына къошаргъа) онг берликди. Хар инсанны да фондда энчи счёту барды, анда аны урунуу жыллары, иш хакъы, аны ючюн этилген страховой тёлеуле, пенсия коэффициентлери жазыладыла. Андан выписканы талай амал бла алыргъа боллукъду: къырал жумушланы порталы неда энчи кабинетни, мобил приложенияны болушлугъу бла, сора кёп функцияла аралагъа бла фондну клиент службаларына барып.

 Адам къагъытлада халат эслесе, фондха аланы тюзетиуню юсюнден заявленияны жазаргъа, шагъатлыкъгъа документлени да берирге керекди. ПФ, иш бла жалчытхан организациялагъа, архивлеге, башха тийишли органлагъа запросла ийип, аланы тюзлюклерин сюзерикди. Тинтиулени эсеплерине кёре, лицевой счётха тюрлениуле кийирликди.

Урунуу китапла - электрон халда 

2020 жылны ичинде адамлагъа урунуу жылларыны юсюнден кёрюмдюлени жазыуну тёрели къагъыт документде неда электрон халда бардырыргъа сайларгъа онг берилгенди. Ишге 2021 жылдан башлап киргенлени урунуу жыллары жангызда элеткрон халда белгиленирикдиле.

Былтыр 31 декабрьге дери сайларгъа онглары болмагъанла (болжаллы халда урумнмагъанла, декретде неда башха отпускда тургъанла) ишлеген жерлеринде къайсы амалны жаратханларыны юсюнден заявление жазаргъа боллукъдула. 

Алгъадан къагъыт урунуу китапны сайлап, артда оюмларын тюрлендиргенле да аны юсюнден билдирирге эркиндиле. Быллай кезиуледе иш бла жалчытхан организация эсеплени электрон амал бла бардырып тебирейди, адамгъа уа книжкасын тутдары (аны тас этмей, сакъларгъа керекди).

Электрон урунуу китапха Пенсия фондну сайтында, смартфонлада приложенияланы салып неда къырал жумушланы порталында къараргъа боллукъду, андагъы кёрюмдюле  керек болсала, аланы иш бла жалчытхан организацияда, фондда эм кёп жумушланы тамамлагъан аралада къагъытха тюшюртюрге жарарыкъды. Бу жангычылыкъны ахшы жанларындан бири узакъдан ишге кирирге, пенсияны тохташдырыргъа онг бергениди. Сора  алада халатла аз жиберилгени, кёрюмдюле аманлыкъчыладан иги сакъланнганары да ахшы шартладыла.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: