Жер юлюшню чеклерин къалай билирге боллукъду

 Иели жер юлюшню чеклерин къалай белгилерге эмда бу жумуш тап этилмей, аны хатасындан тазир тёлерге тюшмезча не этерге боллугъуну юсюнден Росреестрни Къабарты-Малкъарда Управлениясындан билдиредиле. Юйлери неда жер юлюшлери болгъанла, кеслери да билмей тийишли законлагъа бузукълукъ этгенлени санына тюшерге боллукъдула. Аны юсюнден къырал надзор неда жерлеге контроль этген органла айтхынчы кёплени хапарлары окъуна болмаучуду. Ведомствону специалистлери айтханнга кёре, быллай бузукълукъла болмаз ючюн, тийишли жорукъланы тынгылы билирге керекди.

Бизни къыралда жер юлюшлеге иелик «Жеринден тепдирилмеген мюлкню къырал регистрациясыны юсюнден»  законнга тийишлиликде тохташдырылады. Участканы документлери болмай  хайырланыуда тура эсе, аны этген инсан административ бузукълукъланы кодексини «Жер юлюшню эркинликсиз бийлеу»  статьясы бла терсленеди. Бу статья бла жууапха жаланда бошуна тургъан жерлени бийлегенле угъай, кеслерини жер юлюшлерини чеклеринден чыкъгъанла да тартылыргъа боллукъдула, ол санда юй ишлегенде, хуна къалагъанда аллай бузукълукъ этгенле да.

Муну да эсде тутаргъа керекди: аллай кемчиликлери болгъан участокну сатып алгъанлыкъгъа, адам жууапха тартылыуну эркин этилмейди. Аны себепли сатып алырны аллында жерни къагъытларына, анда ишленнген затла чекден чыкъмагъанларына да тынгылы къарагъыз. Объектлени хар бири да кеси жеринде болгъанын билир ючюн  аланы Росреестрни интернет-сайтында кадастр ишлени тизмеси бла тенглешдирип кёрюрге боллукъду.

Участканы сатып алырны аллында аны иесинден документлени излерге, дагъыда ол юлюш тийишлисича хайырланылгъанын бла хайырланылмагъанын да сорургъа керекди. Энтта да бир эсгертиу: жерни сатып алгъынчы, аны категориясы къаллай болгъанын, башхача айтханда, аны не халда хайырланыргъа эркинлик берилгенин билирге тийишлиди. Бу затланы юсюнден ангылауу болмагъан адам  аны жеринде юй неда башха объектле ишлерге жарамагъанын, анда жаланда эл мюлк бла кюреширге эркинлик берилгенин кеси да сунмай тургъанлай кеч билирге боллукъду. Аны ючюн а анга жерини кадастр багъасыны ёлчемине кёре тазир салынырыкъды.

Жер юлюшню къалай хайырланыргъа эркинлик берилгенини юсюнден информацияны жеринден тепдирилмеген мюлкню Бирикген реестринде (ЕГРН) алыргъа боллукъду. Жерни юсюнден битеу  информацияны уа Росреестрни Управлениясыны интернет-сайтында, МФЦ-да неда Кадастр палатада выписка алып билирге онг барды.  

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: