Жетишимни юлгюге алып

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю къурагъан Жаш тёлю бизнес-школну окъуучулары инстаграммда «Нальчик» бетни редактору Аслан Мазукабзов эмда smm-специалист  Марина Мазокова бла тюбешгендиле. Ушакъ социал  сетьледе проектлени тамамлауну, сатыу-алыу этиуню, аккаунтланы жюрютюуню юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле организациядан.

Сагъынылгъан бетден сора да,  Аслан Мазукабзов социал сетьледе талай башха аккаунтланы жюрютеди. Жаш тёлюге ол аланы къалай башлагъаныны, ишлетгенини юсюнден хапарлагъанды, интернетде бизнес, социал, той-оюн проектлени жетишимли бардырыу жаны бла магъаналы информация бергенди. «Соцсетьледе абери къурардан алгъа, сиз проектден не зат сюйгенигизни шарт ангыларгъа керексиз. Дагъыда айтырыгъым: иш олсагъат айнып башларыкъ сунмагъыз, алай болурун сакъламагъыз. Сатхан затыгъызгъа ал кезиуде къадар алыучу табыллыкъды деп алданмагъыз. Биринчиден кесигизни, продуктугъузну юсюнден кёпле билирча этерге кюреширге керекди. Дагъыда качество деген затны юсюнден да унутмазгъа», - дегенди спикер.

Марина Мазокова да сёлешиуюнде качествогъа эм уллу магъана бергенди. Соцсетьде аккаунт къурагъанда, анда хар неда адамгъа ангылашыныулу, сейирли болурча этерге чакъыргъанды, башха оюмларын да билдиргенди.

Тюбешиуню ахырында Бизнес-школну окъуучуларыны жетишимли къорууланнган проектлерине къонакъла хакъ алмай себеплик этерге сёз бергендиле. 

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: